Art. 79. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  79.

W ustawie z dnia 16 lipca 1987 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 22, poz. 127 i z 1989 r. Nr 6, poz. 33) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 45 w ust. 3 wyrazy "Radę Ministrów" zastępuje się wyrazami "Ministra Finansów";
2)
art. 49 otrzymuje brzmienie:

"Art. 49. Minister Kultury i Sztuki, po zasięgnięciu opinii, o których mowa w art. 46 ust. 2, określa zasady wynagradzania twórców, wykonawców i innych grup zawodowych za udział w produkcji i opracowaniu filmów oraz zasady zawierania i wykonywania umów, o których mowa w art. 48."