Art. 76. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  76.

W ustawie z dnia 22 maja 1986 r. o zasadach udziału młodzieży w życiu państwowym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju (Dz. U. Nr 21, poz. 108) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 17 w ust. 4 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Komitet do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej";
2)
w art. 19 w ust. 4 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Zdrowia i Opieki Społecznej";
3)
w art. 20 w ust. 4 wyrazy "Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia" zastępuje się wyrazami "Minister Zdrowia i Opieki Społecznej";
4)
w art. 30 w ust. 1 na końcu wyrazy "w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów" zastępuje się wyrazami "przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej."