Art. 7. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  7.

W ustawie z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34, poz. 234 i z 1975 r. Nr 34, poz. 184) w art. 33 w § 1 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami" oraz na końcu dodaje się wyrazy "przy czym w zakresie stawek za prace świadczone na rzecz radia i telewizji - na wniosek Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja".".