Art. 65. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  65.

W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 52, poz. 268, z 1986 r. Nr 46, poz. 225, z 1988 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 1989 r. Nr 7, poz. 45 i Nr 10, poz. 53) w art. 1 w ust. 5, w art. 5 w ust. 1, w art. 7 w ust. 2, w art. 10 w ust. 2, w art. 12 w ust. 2 i w art. 13 w ust. 4 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej".