Art. 63. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  63.

W ustawie z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 34, poz. 181, z 1988 r. Nr 19, poz. 132 i Nr 41, poz. 324 oraz z 1989 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 34, poz. 181) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 20 w ust. 3, w art. 21 w ust. 2, w art. 39 w ust. 3, w art. 41 w ust. 4 i w art. 63 w ust. 2 wyrazy "Rada Ministrów w drodze rozporządzenia" zastępuje się wyrazami "Komitet do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej";
2)
w art. 22 w ust. 4, w art. 37 w ust. 3 i w art. 38 w ust. 3 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Komitet do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej";
3)
w art. 74:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Komitet do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej określa:

1) zasady i tryb przyznawania nagród, o których mowa w ust. 1,

2) zasady i tryb nadawania odznaki oraz jej wzór i sposób noszenia.",

b)
ust. 4 skreśla się.