Art. 62. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  62.

W ustawie z dnia 26 kwietnia 1984 r. o upowszechnianiu kultury oraz o prawach i obowiązkach pracowników upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 26, poz. 129, z 1988 r. Nr 19, poz. 132 i z 1989 r. Nr 4, poz. 24) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 25 w ust. 4 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej";
2)
w art. 29 w ust. 3 wyrazy "Rada Ministrów w drodze rozporządzenia" zastępuje się wyrazami "Minister Kultury i Sztuki";
3)
art. 31 skreśla się.