Art. 6. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  6.

W ustawie z dnia 28 kwietnia 1952 r. o pracy na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej (Dz. U. Nr 25, poz. 171, z 1954 r. Nr 37, poz. 160 i z 1958 r. Nr 68, poz. 338) w art. 53 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Transportu, Żeglugi i Łączności", a wyrazy "na wniosek Ministra Żeglugi" skreśla się.