Art. 57. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  57.

W ustawie z dnia 1 lutego 1983 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 6, poz. 35) w art. 79 w ust. 2 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Transportu, Żeglugi i Łączności".