Art. 53. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  53.

W ustawie z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201, z 1987 r. Nr 22, poz. 128 oraz z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 6, poz. 33, Nr 20, poz. 104, Nr 29, poz. 154 i Nr 34, poz. 181),wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 138 w ust. 2, w art. 143 w ust. 1, w art. 153 w ust. 2 i w art. 205 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Edukacji Narodowej";
2)
w art. 145 w ust. 8, w art. 148 w ust. 4 i w art. 213 w ust. 1 wyrazy "Rada Ministrów, w porozumieniu ze związkami zawodowymi" zastępuje się wyrazami "Minister Edukacji Narodowej, w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej i związkami zawodowymi";
3)
w art. 208 w ust. 5, w art. 210 i w art. 212 wyrazy "Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej i w porozumieniu ze związkami zawodowymi" zastępuje się wyrazami "Minister Edukacji Narodowej, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej i w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej oraz związkami zawodowymi";
4)
w art. 151:
a)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Pracownikowi naukowo-dydaktycznemu rektor szkoły wyższej udziela płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze nieprzekraczającym jednego roku, jeżeli organ społecznej służby zdrowia stwierdził, że stan zdrowia pracownika wymaga powstrzymania się od pracy w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, z tym że urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym pracownik naukowo-dydaktyczny przechodzi na emeryturę. Tryb i sposób postępowania przy udzielaniu urlopu dla poratowania zdrowia określa Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej.",

b)
w ust. 5 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Edukacji Narodowej";
5)
w art. 194 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych".