Art. 43. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  43.

W ustawie z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 20 w ust. 3 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Pracy i Polityki Socjalnej";
2)
w art. 45 ust. 2 skreśla się.