Art. 42. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  42.

W ustawie z dnia 12 czerwca 1975 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 20, poz. 106 i z 1988 r. Nr 19, poz. 132) w art. 12 w ust. 4 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Spraw Wewnętrznych".