Art. 4. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  4.

W ustawie z dnia 7 marca 1950 r. o żegludze i spławie na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. z 1952 r. Nr 26, poz. 182, z 1960 r. Nr 29, poz. 163 i z 1988 r. Nr 41, poz. 324) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 5 w ust. 2 wyrazy "oraz za zgodą Prezesa Rady Ministrów" skreśla się;
2)
w art. 8 w ust. 2 wyrazy "i za zgodą Prezesa Rady Ministrów" skreśla się;
3)
w art. 10 w ust. 2 wyrazy "wydanego za zgodą Prezesa Rady Ministrów" skreśla się.