Art. 39. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  39.

W ustawie z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201 i z 1989 r. Nr 26, poz. 139) w art. 31 w ust. 3, w art. 56 w ust. 3, w art. 62 w ust. 3 i 4 i w art. 89 w ust. 2 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych".