Art. 38. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  38.

W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1981 r. Nr 6, poz. 23, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 35, poz. 162, z 1986 r. Nr 42, poz. 201, z 1987 r. Nr 21, poz. 124, z 1988 r. Nr 20, poz. 134 oraz z 1989 r. Nr 20, poz. 107) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 79 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Pracy i Polityki Socjalnej";
2)
w art. 103 w § 1 wyrazy "przez Radę Ministrów" zastępuje się wyrazami "w drodze rozporządzenia przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej i Ministra Edukacji Narodowej";
3)
w art. 241 w § 5 wyrazy "Radę Ministrów" zastępuje się wyrazami "Ministra Pracy i Polityki Socjalnej".