Art. 37. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  37.

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. - Prawo lokalowe (Dz. U. z 1987 r. Nr 30, poz. 165 oraz z 1989 r. Nr 10, poz. 57, Nr 20, poz. 108 i Nr 34, poz. 178) w art. 3 w ust. 5, w art. 4 w ust. 2, w art. 12 w ust. 6 i w art. 29 w ust. 3 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa".