Art. 36. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  36.

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 1984 r. Nr 32, poz. 174) w art. 46 w ust. 2 wyrazy "Prezes Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Spraw Wewnętrznych".