Art. 32. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  32.

W ustawie z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 29, poz. 245, z 1971 r. Nr 12, poz. 115 i z 1985 r. Nr 12, poz. 49) w art. 17 w ust. 5 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w drodze rozporządzenia".