Art. 31. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  31.

W ustawie z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 134, z 1972 r. Nr 52, poz. 341 i 342, z 1974 r. Nr 24, poz. 142 i Nr 47, poz. 282, z 1979 r. Nr 15, poz. 97, z 1983 r. Nr 16, poz. 78 oraz z 1989 r. Nr 20, poz. 104 i Nr 34, poz. 178) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 60 w ust. 2 wyrazy "Prezes Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Obrony Narodowej";
2)
w art. 61:
a)
w ust. 2 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej",
b)
w ust. 3 wyrazy "Prezes Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Obrony Narodowej".