Art. 30. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  30.

W ustawie z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 12, poz. 63, z 1984 r. Nr 26, poz. 129 i z 1989 r. Nr 29, poz. 155) w art. 17 w ust. 3 w pkt 3, w art. 20 i w art. 29 w ust. 4 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Kultury i Sztuki".