Art. 23. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  23.

W ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz. U. Nr 10, poz. 48 i z 1983 r. Nr 38, poz. 173) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 17 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Kultury i Sztuki w drodze rozporządzenia";
2)
w art. 30 w ust. 2 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Kultury i Sztuki";
3)
w art. 40 w ust. 2 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Kultury i Sztuki w drodze rozporządzenia";
4)
w art. 52 w ust. 4 wyrazy "Rada Ministrów w drodze rozporządzenia" zastępuje się wyrazami "Minister Kultury i Sztuki".