Art. 2. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  2.

W ustawie z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. Nr 55, poz. 434, z 1950 r. Nr 36, poz. 327, z 1951 r. Nr 1, poz. 2, z 1955 r. Nr 11, poz. 67 i z 1989 r. Nr 29, poz. 154) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 24 wyrazy "Rada Ministrów uchwali" zastępuje się wyrazami "Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej, określi";
2)
w art. 31 w ust. 2 wyrazy "Rozporządzenie, przewidziane w art. 24, wydaje Rada Ministrów w trybie przewidzianym w ust. 1," zastępuje się wyrazami "Rozporządzenie, przewidziane w art. 24, wydaje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej".