Art. 11. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  11.

W dekrecie z dnia 23 marca 1956 r. o obowiązku szkolnym (Dz. U. Nr 9, poz. 52, z 1961 r. Nr 32, poz. 160 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115) w art. 9 w ust. 4 wyrazy "Minister Oświaty za zgodą Prezesa Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Edukacji Narodowej".