Zmiana uposażenia zasadniczego dla niektórych pracowników zatrudnionych na stanowiskach stażystów. - Dz.U.1973.51.288 - OpenLEX

Zmiana uposażenia zasadniczego dla niektórych pracowników zatrudnionych na stanowiskach stażystów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.51.288

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1973 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 listopada 1973 r.
w sprawie zmiany uposażenia zasadniczego dla niektórych pracowników zatrudnionych na stanowiskach stażystów.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39), art. 2 dekretu z dnia 18 czerwca 1951 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnym pracowników Ministerstwa Kolei (Dz. U. Nr 34, poz. 260), art. 2 dekretu z dnia 21 kwietnia 1954 r. o niektórych prawach i obowiązkach pracowników kolejowych (Dz. U. z 1954 r. Nr 16, poz. 59, z 1956 r. Nr 41, poz. 187 i z 1958 r. Nr 44, poz. 216), art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1968 r. o pracownikach rad narodowych (Dz. U. Nr 25, poz. 164) oraz art. 24 i 31 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. z 1948 r. Nr 55, poz. 434, z 1950 r. Nr 36, poz. 327, z 1951 r. Nr 1, poz. 2 i z 1955 r. Nr 11, poz. 67) zarządza się, co następuje:
W tabeli stanowisk, uposażeń zasadniczych oraz dodatków specjalnych pracowników ministerstw (urzędów centralnych), stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1964 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników ministerstw i urzędów centralnych (Dz. U. z 1964 r. Nr 29, poz. 185, z 1969 r. Nr 7, poz. 59 i Nr 14, poz. 101, z 1972 r. Nr 55, poz. 369 oraz z 1973 r. Nr 46, poz. 271), pod lp. 15 ustalone dla stażysty z wykształceniem wyższym uposażenie zasadnicze w kwocie "1.800-2.200" zastępuje się uposażeniem w kwocie "1.800-2.400".
W części A i B tabeli stanowisk, kwalifikacji, wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków specjalnych pracowników rad narodowych, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1973 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników rad narodowych (Dz. U. Nr 15, poz. 101), pod lp. 8 ustalone dla stażysty z wykształceniem wyższym wynagrodzenie zasadnicze w kwocie "1.600-2.000" zastępuje się wynagrodzeniem w kwocie "1.600-2.400".
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 września 1972 r. w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów (Dz. U. Nr 37, poz. 246) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w tabeli stanowisk i zaszeregowania pracowników działalności podstawowej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia, w części I Pracownicy medyczni z wyższym wykształceniem, pod lp. 18 ustaloną dla stażysty grupę uposażenia zasadniczego "22-20" zastępuje się grupą uposażenia "22-18",
2)
w tabeli stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników technicznych, ekonomicznych i administracyjnych, stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia, w części III pod lp. 1 ustaloną dla stażysty z wykształceniem wyższym grupę uposażenia zasadniczego "22-20" zastępuje się grupą uposażenia "22-19".
Wprowadzenie w życie przepisów niniejszego rozporządzenia powinno nastąpić w ramach planowanego funduszu płac jednostek, o których mowa w § 1, 2 i 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.