Zmiana terminu opracowania projektu Konstytucji i przedłużenie kadencji Sejmu Ustawodawczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.1.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 stycznia 1952 r.

USTAWA KONSTYTUCYJNA
z dnia 15 grudnia 1951 r.
o zmianie terminu opracowania projektu Konstytucji i przedłużeniu kadencji Sejmu Ustawodawczego.

W celu zapewnienia możliwości przeprowadzenia szerokiej ogólnonarodowej dyskusji nad projektem Konstytucji Polski Ludowej stanowi się, co następuje:

Ustalony w art. 6 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 26 maja 1951 r. o trybie przygotowania i uchwalania Konstytucji Polski Ludowej termin przedłożenia przez Komisję Konstytucyjną Sejmowi Ustawodawczemu projektu Konstytucji przedłuża się o cztery miesiące.

1.
Kadencję Sejmu Ustawodawczego, określoną w art. 6 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej, przedłuża się o sześć miesięcy.
2.
Sejm Ustawodawczy może większością 2/3 ustawowej liczby posłów po uchwaleniu Konstytucji Polski Ludowej uchwalić zakończenie swej kadencji przed upływem terminu, określonego w ust. 1.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.