Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.88.652

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 listopada 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 9 października 1921 r.
w przedmiocie zmiany taryfy opłat dla lekarzy dentystów.

Na podstawie § 80 ust. 2 niemieckiej ustawy procederowej i art. 6 p. b ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu. dzielnicy pruskiej (Dzien. Praw P. P. № 64, poz. 385) zarządza się co następuje:
§  1. Opłaty, wymienione w taryfie opłat dla aprobowanych lekarzy dentystów z dnia 12 stycznia 1920 r. (Dz. Urząd. Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej № 10, poz. 95), podwyższa się czterdziestokrotnie, z wyjątkiem pozycji 5, którą podwyższa się sześćdziesięciokrotnie.
§  2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 28 lipca 1921 r. w przedmiocie zmian taryfy opłat dla lekarzy dentystów (Dz. Ust. Rz. P. № 67, poz. 436.