Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.33.202

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 1 kwietnia 1921 r.
w sprawie zmiany taryfy kwaterunkowej.

Na rnocy art. 6 ustawy o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej z dnia 1 sierpnia 1919 r. (Dz. U. Nr. 64, poz. 385) zarządzam w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i Ministrem Skarbu co następuje:
§  1. Taryfę kwaterunkową, stanowiącą dodatek 1 do ustawy z 6 lipca 1904 r. (Dz. Ustaw Rzeszy Niemieckiej str. 272), dotyczącej taryfy kwaterunkowej i podziału miejscowości na klasy, zmienia się następująco:

W miastach Poznaniu, Bydgoszczy, Toruniu i Grudziądzu wynosi wynagrodzenie:

A. Za kwaterę: 1) dla podoficerów zimą 3 mk. latem 2 mk. dziennie

2) dla szeregowców zimą 1.50 fen. latem 1 mk. dziennie

3) dla każdego dalszego szeregowca w tej samej ubikacji zimą 75 fen. latem 50 fen. dziennie.

B. Za stajnie: 1) dla (pierwszego lub jednego) konia oficera i t. d., 3 mk. dziennie.

2) dla dalszego konia oficera i t. d. 1 mk. dziennie.

3) dla konia służbowego i t. d. 1 mk. dziennie

C. Za lokale służbowe:

1) na pokój biurowy zimą 3 mk. latem 2 mk. dziennie.

2) na izbę; posterunkową i na areszt - zimą 1 mk., latem 75 fen. dziennie.

3) dwie tego rodzaju przyległe izby - zimą 1 mk. 50 fen., latem 1 mk. dziennie.

4) trzy tego rodzaju przyległe izby - zimą 2 mk., latem 1 mk. 50 fen dziennie.

5) cztery tego rodzaju przyległe izby - zimą 2 mk. 50 fen., latem 1 mk. 50 fen. dziennie.

W innych miejscowościach płaci się wynagrodzenie w kwocie 80% względnie 60% powyższych wymiarów. Zaliczenie poszczególnych miejscowości do jednej z tych dwu kategorji należy do Wojewody w porozumieniu z Dowódcą Okręgu Generalnego.

§  2. Wynagrodzenie unormowane w § 1 obowiązuje od 1 stycznia 1920 roku.
§  3. Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.