§ 2. - Zmiana taryfy adwokackiej obowiązującej w b. zaborze austrjackim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.40.433

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 maja 1924 r.
§  2.
W miejsce taryfy dołączonej do wymienionego wyżej rozporządzenia ustala się taryfę następującą:
L. pozycjiPRZEDMIOTWynagrodzenie dla klasy
I.II
Zł.Zł.
A. Honorarjum za czynności.
1.Za pisma, wnoszone poza rozprawą ustną lub przesłuchaniem, o ile przedstawiają się jako proste, jako to:
zwykłe doniesienia i uwiadomienia, wnoszone do sądu;
prośby, wnoszone do sądów lub innych władz o udzielenie wyjaśnień potwierdzeń, poświadczeń, odpisów, o dozwolenie przeglądu aktów lub zwrot załączników;
wnioski o ustanowienie kuratora dla strony przeciwnej;
cofnięcie skarg, wniosków lub środków prawnych;
zrzeczenia się;
wypowiedzenia wierzytelności, kontraktów najmu i pełnomocnictw; sprzeciwy w postępowaniu upominawczem,
podania i oświadczenia, odnoszące się do terminów, audjencji, doręczeń, i inne podania i oświadczenia, dotyczące jedynie zewnętrznej formy postępowania;
następnie' w postępowaniu egzekucyjnem:
wnioski na zastanowienia egzekucji (§ 39 I. 6, § 200 I. 3 ord. egz.) ; oświadczenia co do żądania zaspokojenia w gotówce (§ 171 ord. egz.) ; oświadczenia, wyrażające jedynie zgodę na pewien wniosek, jeżeli wartość przedmiotu wynosi:
a)do 100 zł.włącznie3,53
b)ponad100zł.do200zł."4,54
"200""400""
d)"400""600""
e)"600""1.000""
f)we wszystkich innych wypadkach119,5
2.I. Za następujące podania, o ile przedstawiają się jako proste skargi, jako to: skargi wekslowe, skargi z tytułu pożyczki, skargi kupców i przemysłowców o zapłatę za dostarczane towary i wykonane roboty, skargi o zapłatę wynagrodzenia, o zapłatę umówionych czynszów najmu lub dzierżawy, skargi (zarzuty, sprzeciwy) w toku postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego i z powodu takiego postępowania; zgłoszenia wierzytelności z weksli, pożyczek, z tytułu dostawy towarów, wykonania pracy lub świadczenia usług, z kontraktów najmu lub dzierżawy i t. p. wnoszone w postępowaniu konkursowem;
prośby o wydanie warunkowego nakazu zapłaty, w postępowaniu upominawczem; wnioski co do odebrania lub oddania przedmiotu najmu lub dzierżawy;
wnioski co do zwrotu kosztów niezależnie od wyniku sporu lub z powodu cofnięcia odwołania;
prośby o wdrożenie postępowania amortyzacyjnego; wnioski egzekucyjne (na zabezpieczenie):
co do zajęcia i przechowania ruchomych rzeczy zmysłowych, tudzież ich sprzedaży lub innego sposobu spieniężenia; <
co do przymusowego ustanowienia prawa zastawu na nieruchomościach o ile one nie są zapisane w księdze gruntowej;
co do zajęcia wierzytelności pieniężnych wraz z poleceniem, wystosowanem do dłużnika trzeciego, by złożył oświadczenie w myśl § 301 org. egz.;
co do przekazania zajętych wierzytelności pieniężnych; co do zajęcia innych praw majątkowych;
co do wydania lub oświadczenia ruchomości, co do oddania lub opróżnienia nieruchomości; inne wnioski rzeczowe w toku postępowania egzekucyjnego;
wnioski co do złożenia lub wydania.
II. Za następujące audjencje pod warunkiem, iż nie przychodzi do rozprawy ani do rozstrząsania sprawy, zarządzonego z urzędu:
pierwsze audjencje także wówczas, gdy zapada wyrok na podstawie uznania lub wyrok zaoczny, albo gdy zawartą zostaje ugoda lub zgłoszone zostają zarzuty;
audjencje, na których odbywa się jedynie przesłuchanie stron;
audjencje, na których ma być złożona przysięga, objęta ugodą lub nałożona na stronę, albo przysięga wyjawienia;
audjencje odroczone na wniosek lub z urzędu;
jeżeli wartość przedmiotu (sprawy spornej, wierzytelności, przedmiotu złożenia i t. d.) wynosi:
a)do100zł.włącznie44
b)ponad100"do200zł."65,5
c)"200""400""7,57
d)"400""600""8,58
e)"600""1.000""10,59,5
f)"1.000"za każdy 1000 zł. więcej o21,5
nigdy jednak więcej jak.11080
Uwagi do 2 pozycji taryfowej.
1. Jeżeli zachodzi jedna ze szczególnych okoliczności §§ 7, 9 lub 11 ordynacji egzekucyjnej, albo jeżeli wniosek egzekucyjny opiera się na zagranicznym tytule egzekucyjnym (§§ 79, 80, 86 ord. egz. i art. XIX u. wpr. do ord. egz.) wówczas podwyższa się wynagrodzenie za wnioski egzekucyjne (na zabezpieczenie) o 25% czyli o czwartą część kwoty taryfowej.
2. W razie połączenia kilku wniosków egzekucyjnych należy się za każdy dalszy wniosek, jeżeli wartość roszczenia lub przedmiotu wynosi:
a)do 100 zł. włącznie kwota dodatkowa1,51,5
b)do 600 zł. włącznie kwota dodatkowa33
c)we wszystkich innych przypadkach kwota dodatkowa4,5
Zamieszczenie we wniosku dotyczącym zajęcia, następujących wniosków, a to wniosku:
a)co do przechowania rzeczy zajętych,
b)co do wydania polecenia w myśl § 301 ord. egz. do dłużnika trzeciego nie uzasadnia powyższej należytości dodatkowej.
3. Uskutecznienie złożenia do księgi pieniężnej należy wynagradzać według 9 pozycji taryfowej, względnie według art. 12 rozporządzenia.
4. Za czas wyczekiwania na audjencje, po upływie półgodzinnego czekania, za każde dalsze chociażby tylko zaczęte pół godziny.4,54
3.Za wnioski o zarząd przymusowy lub sprzedaż przymusową nieruchomości lub części nieruchomości, bez względu na to czy są one wpisane do księgi publicznej lub nie;

za podania o wpisy hipoteczne, zarówno w toku postępowania egzekucyjnego (zabezpieczającego) jak i poza niem;

jeżeli wartość roszczenia lub przedmiotu wynosi:

a)do100zł.włącznie4.54
b)ponad100zł.do200zł.włącznie757
c)"200""400""98
d)"400""600""119,5
e)"600""1.000""1310,5
f)"1.000zł.za każdy 1000 zł. więcej215
nigdy jednak więcej jak11080
Uwagi do 3 pozycji taryfowej.
1. Wynagrodzenie za ułożenie warunków licytacyjnych nie jest objęte pozycją taryfową.
12. Postanowienia uwag 1 i 2 do pozycji taryfowej 2 wchodzą w zastosowanie.
4.Za ułożenie, podpisanie i wysłanie listów upominających lub innych zwykłych listów w interesach:

jeżeli wartość przedmiotu wynosi:

i
a)do 100 zł.włącznie1,251,25
b)ponad 100 zł. do 600 zł."2
c)we wszystkich innych wypadkach32,5
5.Za ułożenie, odpisanie i wysłanie wezwań do stawienia się w kancelarji adwokata10,75
6.Za wygotowanie pełnomocnictwa adwokackiego1,251.25
7.I. Za odebranie, wpisanie do ' ksiąg, przechowanie, zarachowanie i wydanie pieniędzy lub papierów wartościowych, tudzież książek do kas oszczędności i kas zaliczkowych (wraz z wygotowaniem potwierdzenia odbioru) według wartości, istniejącej w dniu odbioru przez adwokata:
a)przy kwotach do 2.000 zł. włącznie.¼%¼%
nigdy jednak mniej jak0,750,75
b)przy kwotach ponad 2.000 zł. od kwoty przenoszącej 2.000 zł.1/10%1/10%
II. Jeżeli odbiór lub wydanie nie mogło być uskutecznione ani w kancelarji adwokata, ani też przez pocztę, należy się za udanie na miejsce złożenia lub odbioru:
a)przykwotachdo 100zł.włącznie21.5
b)""ponad100zł.do600zł."32,5
c)"""600""1.000""4,5
d)we wszystkich innych wypadkach7,57"
Uwaga do 7 pozycji taryfowej.1
Ta pozycja taryfowa nie stosuje się do zawiadywania wekslami i skryptami dłużnemi, tudzież należytościami świadków i rzeczoznawców, należytościami za doręczenia i t. p.
8.Za zwykle omówienia sprawy, trwające najwyżej kwadrans, za które jednak nie można uważać krótkich wyjaśnień o stanie sprawy, będącej w toku43,5
9.Za przedsięwzięcie poza kancelarją adwokacką czynności w postępowaniu sądowem, które bywają zwyczajnie załatwiane przez funkcjonariusza kancelaryjnego, nie wciągniętego na listę kandydatów adwokackich wraz ze stratą czasu, o ile wogóle należy się za to osobne wynagrodzenie w myśl § 10 rozporządzenia i o ile taryfa nie zawiera w tym względzie osobnych postanowień, w szczególności za wywiady w księdze gruntowej lub inne wywiady w sądzie (kancelarji sądowej), u władzy podatkowej lub innej władzy, za interwencje przy wykonaniu czynności egzekucyjnych (zabezpieczających) i t. p.
za cały czas nieobecności, spowodowanej czynnością:
a)aż do użycia w tym celu pół godziny.2,52
b)za każde dalsze chociażby tylko rozpoczęte pół godziny21,5
B. Koszta podróży i należytości z powodu odległości.
10.W razie podjęcia czynności w postępowaniu sądowem poza kancelarją adwokacką w miejscu, oddalonem od miejsca zamieszkania adwokata więcej jak o dwa kilometry, oprócz wynagrodzenia należnego za samo wykonanie czynności:
a)jako należytość za podróż (przewóz) w szczególności:
aa)jeżeli można odbyć podróż koleją żelazną (okrętem parowym), zwrot należytóści za przejazd koleją żelazną (okrętem parowym), a jeżeli miejsce zamieszkania adwokata lub miejsce wykonania czynności jest' oddalone od stacji kolei żelaznych (okrętu parowego), o więcej niż dwa kilometry, zwrot należytości za powóz do stacji, a względnie do miejsca wykonania czynności i napowrót;
bb)jeżeli wogóle nie można odbyć podróży koleją żelazną (okrętem parowym), lub gdyby podróż taka wymagała znacznej straty czasu, zwrot należytości za powóz aż do miejsca wykonania czynności i napowrót;
cc)jeżeli i o ile nie można jechać a droga, która ma być przebyta, wynosi więcej niż dwa kilometry, wynagrodzenie za drogę tam i napowrót.
α)w takich razach należy się: adwokatowi 1 klasa na kolejach żelaznych (i okrętach parowych), powóz parokonny, a za każde chociażby tylko zaczęte pól godziny drogi, przebyte bez użycia powozu wynagrodzenie w kwocie2,52.5
β)kandydatowi adwokackiemu 11 klasa na kolejach żelaznych, (I klasa na okrętach parowych), powóz jednokonny, a za każde chociażby tylko zaczęte pół godziny drogi, przebyte bez użycia powozu, wynagrodzenie w kwocie22
γ)innemu funkcjonarjuszowi III klasa na kolejach żelaznych (II na okrętach parowych), użycie komunikacji pocztowych, tramwajowych i omnibusowych, a w ich braku powozu, jednokonnego, za każde zaś chociażby tylko zaczęte pół godziny drogi, przebyte bez użycia powozu, wynagrodzenie w kwocie1,51,5
Uwagi do a, ot, |3 i f tej pozycji taryfowej.
W tych miejscach i okolicach, w których nie można dostać powozów jednokonnych lub w których powozy takie nie są używane, należy się, powóz parokonny zamiast jednokonnego
b)jako wyżywne:

jeżeli nieobecność trwa najmniej 6 godzin, za każdy dzień, w którym warunek ten zachodzi:

aa)adwokatowi77
bb)kandydatowi adwokackiemu4,54,5
cc)innemu funkcjonarjuszowi3,53,5
c)jako noclegowe:

jeżeli trzeba przenocować poza miejscem zamieszkania adwokata, za każdą noc:

aa)adwokatowi7'7
bb)kandydatowi adwokackiemu4.54,5
cc)innemu funkcjonarjuszowi3,53,5
d)jako należytość za stratę czasu, o ile w myśl 9 poz. taryfowej nie należy się wynagrodzenie za czynność łącznie ze stratą czasu, za każdą godzinę pracy (uw. 3), spędzoną w podróży lub w miejscu podjęcia czynności, prócz czasu potrzebnego na wykonanie samej czynności, licząc godzinę rozpoczętą za cała:
aa)adwokatowi88
bb)kandydatowi adwokackiemu44
c)odszkodowanie za czas, spędzony poza godzinami pracy (uw. 3) w drodze do miejsca wykonania czynności lub z powrotem, i to za godzinę, licząc godzinę rozpoczętą za całą:
aa)adwokatowi2,52,5
bb)kandydatowi adwokackiemu1,51,5
Uwagi do 10 pozycji taryfowej.
1. Jeżeli strona sama dostarczyła powozu, wówczas odpada prawo do żądania wynagrodzenia odnośnej należytości za powóz.
2. Jeżeli w razie użycia kolei żelaznej lub okrętu parowego miejsce zamieszkania adwokata lub miejsce podjęcia czynności nie jest od odnośnej stacji dalej oddalone, jak dwa kilometry, wówczas zależy od uznania sądu, czy należy w danym wypadku ze względu na wielkość oddalenia i zachodzące stosunki komunikacyjne przyznać wogóle i w jakiej wysokości należytość za udanie się na stację względnie na miejsce wykonania czynności i z powrotem.
To samo ma zastosowanie wówczas, jeżeli przestrzeń drogi, na której nie można użyć pojazdu, wynosi dwa kilometry lub mniej.
3. Za czas pracy uważa się godziny od 9 godziny przed południem do 6 godziny po południu.
C. Należytości manipulacyjne.
11Za przepisanie pism i załączników wraz z kolacjonowaniem i instruowaniem, tudzież dostarczaniem materjałów pisarskich za każdą stronę, obejmującą conajmniej 25 wierszy, licząc stronę za całą bez względu na to, czy powielenie pism uskutecznia się pismem ręcznem lub drogą mechaniczną albo przy użyciu druków, jeżeli wartość przedmiotu wynosi:
a)do 100 zł. włącznie0,250,25
b)ponad 100 zł.0,50,5
Jeżeli sporządza się odpisy w wielkim formacie lub odpisy rachunków, tabel lub wykazów, składających się przeważnie z cyfr, za każdą chociażby tylko zaczętą stronę0,750,75
12.Za nadanie na pocztę albo w urzędzie telegraficznym lub wniesienie do władz, tudzież za podjęcie recepisów zwrotnych od każdego aktu.0,250,25
Uwag a-do 12 pozycji taryfowej.
W razie wniesienia pisemnych podań do sądu drogą telegraficzną należy oprócz taryfowego wynagrodzenia za podanie i za nadanie telegramu zwrócić należytość, przypadającą za telegram, jako wydatek w gotówce; za pisma, obejmujące powtórzenie tych podań, przypadają jedynie należytości manipulacyjne.
13.Za zrealizowanie na poczcie przekazu pocztowego lub przekazu pocztowej kasy oszczędności, albo za wpłaty uskuteczniane za pomocą przekazu pocztowego, poświadczenia złożenia lub czeku za każdy poszczególny wypadek pod warunkiem, iż kwota przekazana, lub przypadająca do zapłaty dosięga 2 zł.0,40,4
14.Za zanotowanie terminu ustawowego lub sędziowskiego albo audjencji i za potrzebne przytem przejrzenie pism doręczonych lub nadesłanych.0,30,3