Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.69.456

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 sierpnia 1921 r.
w przedmiocie zmiany taksy dla pisarzy hipotecznych.

Na zasadzie art. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. w przedmiocie taksy tymczasowej dla pisarzy hipotecznych (Dz. Ust. № 67 poz. 451) zarządza się co następuje:
§  1. Ustanawia się następującą taksę dla pisarzy hipotecznych:
1. Od wniosku o przepisanie tytułu własności, wciągnięcie do ksiąg hipotecznych tytułów dłużnych oraz o regulację spadku:
a) do 30.000 Mk 2%

najmniej jednak Mk 300.

b) powyżej 30.000 Mk. od nadwyżki 1/10 %
2. Od wniosku o wpisanie do wykazu hipotecznego kaucji, hipotek sądowych i hipotek prawnych oraz wszelkich ostrzeżeń na sumę:
a) do 30.000 Mk 2%

najmniej jednak 300 Mk.

b) powyżej 30.000 Mk. od nadwyżki 1/20 %

nie więcej jednak niż 5.000 Mk.

3. Od wniosku o wykreślenie praw hipotekowanych na sumę:
a) do 100.000 Mk. - połowa wynagrodzenia w punkcie 1 przewidzianego

najmniej jednak 300 Mk.

b) powyżej 100.000 Mk. od nadwyżki czwarta część tego wynagrodzenia, nie więcej jednak niż 5.000 Mk.
4. Od wniosku o odłączenie ksiąg hipotecznych lub o połączenie ksiąg oddzielnych:
a) w księdze głównej 3.000 Mk.
b) w księdze nowozałożonej 600 Mk.
5. Od wniosku o przerobienie, czyli uporządkowanie wykazu hipotecznego 1.000 Mk.

ponadto od każdej treści, ulegającej przepisaniu 40 Mk.

6. Od protokułu pierwiastkowego zaprowadzenia hipoteki:
a) w kancelarjach hipotecznych przy sądach pokoju 1000 Mk.:
b) w kancelarjach hipotecznych przy sądach okręgowych 3000 Mk.
7. Od wszelkich innych wniosków, jako to: o wezwanie do pierwiastkowego zaprowadzenia hipoteki, o ogłoszenia postępowania spadkowego, o podniesienie decyzji zwierzchności hipotecznej, ujawnienie spadku wakującego, działów, pozostawania w niepodzielności, wdrożenia postępowania egzekucyjnego, od wniosków łącznych (dodatkowych) i t. p. 300 Mk.
8. Od protokułów faktycznego wydania listów zastawnych instytucji kredytowych 1/10 część procentu od sumy nominalnej.
9. Za wciągnięcie do wykazu hipotecznego treści:

za każdą treść 40 Mk.

10. Od odpisów z wykazów hipotecznych, wypisów i odpisów aktów notarjalnych, aktów stanu cywilnego, zaświadczeń z repertorjów i ksiąg opłat, poświadczenia terminów zamknięcia postępowania spadkowego:

za każdą stronicę całą lub zaczętą 50 Mk. najmniej jednk 100 Mk.

Stronica arkusza powinna obejmować najmniej 25 wierszy, a każdy wiersz najmniej 18 sylab.

11. Za świadectwa z wykazu hipotecznego

specjalne (rozumowane) 400 Mk.

12. Od każdej pozycji świadectwa zamieszkań osób, mających ujawnione prawa w wykazie hipotecznym 40 Mk. najmniej jednak 100 Mk.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.