Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.3.10

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 stycznia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 grudnia 1920 r.
w przedmiocie zmiany taksy dla pisarzy hipotecznych.

Na zasadzie art. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. w przedmiocie taksy tymczasowej dla pisarzy hipotecznych (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 67 poz. 451) Rada Ministrów ustanawia następującą
Taksę dla pisarzy hipotecznych:

1. Od wniosku o przepisanie tytułu własności, wciągnięcie do ksiąg hipotecznych tytułów dłużnych oraz o regulację spadku:

a) do 10.000 mk 2%

najmniej jednak 100 mk.

b) powyżej 10.000 mk. od nadwyżki 1/10%.

2. Od wniosku o wpisanie do wykazu hipotecznego kaucji, hipotek sądowych i hipotek prawnych oraz wszelkich ostrzeżeń na sumą:

a) do 10.000 mk 2%

najmniej jednak 75 mk.

b) powyżej 10.000 mk. od nadwyżki 1/10%

nie więcej jednak niż 1000 mk.

3. Od wniosku o wykreślenie praw hipotekowanych na sumę:

a) do 100.000 mk. - połowa wynagrodzenia w punkcie 1 przewidzianego,

najmniej jednak 50 mk.

b) powyżej 100.000 mk. - od nadwyżki czwarta część tego wynagrodzenia, nie więcej jednak niż 1000 mk.

4. Od wniosku o dołączenie ksiąg hipotecznych, lub o połączenie ksiąg oddzielnych:

a) w księdze główne 300 mk.
b) w księdze nowozałożonej 100 mk.

5. Od wniosku o przerobienie, czyli uporządkowanie wykazu hipotecznego 250 mk.

ponadto od każdej treści, ulegającej przepisaniu 10 mk.

6. Od protokułu pierwiastkowego zaprowadzenia hipoteki:

a) w kancelarjach hipotecznych przy Sądach Pokoju 150 mk.
b) w kancelarjach hipotecznych przy Sądach Okręgowych 350 mk.

7. Od wszelkich innych wniosków, jako to: o wezwanie do pierwiastkowego zaprowadzenia hipoteki, o ogłoszenie postępowania spadkowego, o podniesienie decyzji zwierzchności hipotecznej, ujawnienie spadku wakującego, działów, pozostawania w niepodzielności, wdrożenia postępowania egzekucyjnego, od wniosków łącznych (dodatkowych, i t. p. 75 mk.

8. Od protokułów faktycznego wydania listów zastawnych instytucji kredytowych 1/20 część procentu od sumy nominalnej.

9. Za wciągnięcie do wykazu hipotecznego treści:

za każdą treść 10 mk.

10. Od odpisów z wykazów hipotecznych, wypisów i odpisów aktów notarjalnych, aktów stanu cywilnego, zaświadczeń z repertorjów i ksiąg opłat, poświadczenia terminów zamknięcia postępowania spadkowego:

za każdą stronicę całą lub zaczętą 10 mk.

najmniej jednak 20 mk.

Stronica arkusza powinna obejmować najmniej 25 wierszy, a każdy wiersz najmniej 18 sylab.

11. Za świadectwa z wykazu hipotecznego: specjalne (rozumowane) 100 mk.

12. Od każdej pozycji świadectwa zamieszkań osób, mających ujawnione prawa w wykazie hipotecznym 6 mk.

najmniej jednak 20 mk.