§ 1. - Zmiana taksy dla komorników sądowych. - Dz.U.1922.73.659 - OpenLEX

§ 1. - Zmiana taksy dla komorników sądowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.73.659

Akt utracił moc
Wersja od: 4 września 1922 r.
§  1.
Ustanawia się następującą taksę dla komorników:
1.Komornicy pobierają
a)za założenie akt100mk.
b)za sporządzenie w 2 egzemplarzach wezwania, zawiadomienia dla doręczenia stronie, wierzycielowi, dłużnikowi albo innej osobie60
c)za doręczenie150"
d)za sporządzenie ogłoszeń o licytacjach, ruchomości lub nieruchomości za każdy egzemplarz.40"
e)za wystawienie każdego egzemplarza ogłoszeń o licytacji.30"
2. Za zajęcie albo opis nieruchomego majątku komornik pobiera:
jeżeli wartość nieruchomego majątku nie przekracza 50.000 mk.500mk.
jeżeli wartość nieruchomego majątku nie przekracza 500.000 mk.2.000"
jeżeli wartość wynosi od 500.000 do 5.000.000 mk. to za pierwsze 500.000 mk. - 2.000 mk., a od każdych 100.000 mk. ponad 500.000 mk.250"
jeżeli wartość wynosi powyżej 5.000.000 mk., to od pierwszych 5.000.000 mk. - 13.250 mk., a od każdych 100.000 mk. ponad 5.000.000 mk.50"
Za sporządzenie protokułu zajęcia albo spisu ruchomości znajdujących się w zajętej albo opisanej nieruchomości, komornik pobiera opłatę, przewidzianą w p. 3.
3. Za sporządzenie protokułu zajęcia albo spisu ruchomości:
a) w razie dokonania jednocześnie oszacowania ruchomości, albo jeżeli wartość ich została określoną, komornik pobiera:
jeżeli wartość majątku w ogólnej masie nie przekracza 5.000 mk.3"
jeżeli wartość majątku w ogólnej masie nie przekracza 100.000 mk., to od pierwszych 5.000 mk. - 150 mk., a od każdych 1.000 mk. ponad 5.000 mk.20"
jeżeli wartość majątku w ogólnej masie wynosi do 500.000 mk., to od pierwszych 100.000 mk.- 2.050 mk., a od każdych 10.000 mk. ponad 100.000 mk.100"
jeżeli wartość majątku w ogólnej masie wynosi do 3.000.000 mk., to od pierwszych 500.000 mk.- 6.050 mk., a od każdych 1 00.000 mk. ponad 500.000 mk.200"
ponad 3.000.000 mk., to od pierwszych 500.000 mk. -11,050 mk., a od każdych 100.000 ponad 3.000.000 mk.100"
b) jeżeli zajęcia albo spis dokonane zostały bez określenia wartości ruchomości, komornik pobiera opłatę w zależności od czasu zużytego na dokonanie tych czynności:
za pierwszą godzinę lub jej część.200"
za każde następne pół godziny70"
4. W wypadku, gdy komornik protokułu zajęcia nie sporządza, ale tylko sprawdza na miejscu ruchomości już zajęte, pobiera połowę opłaty, przewidzianej w p. 3.
5. Za dokonanie zajęcia, albo spisu należności hipotecznych, wekslowych, kapitałów w gotówce lub papierach procentowych, akcji, pensji, rent, zarobków i t. p. komornik pobiera połowę opłaty przewidzianej w p. 3.' Wartość papierów procentowych przy stosowaniu niniejszej taksy oblicza się podług nominalnej wartości.
6. Za opieczętowanie albo zdjęcie pieczęci bez dokonania jednocześnie spisu komornik pobiera wynagrodzenie w zależności od zużytego czasu:
za pierwszą godzinę lub jej część,.200mk
za każde następne pół godziny.70"
Opłaty powyższej nie pobiera się, o ile po zdjęciu pieczęci dokonany był spis inwentarza,
7. Za oddanie pod dozór zajętych przedmiotów komornik pobiera opłatę w ilości 200 mk., o ile szacunek przewyższa10,000
jeżeli szacunek jest niższy komornik opłaty nie pobiera.
8. Za czynności, związane z przeniesieniem zajętych przedmiotów w inne miejsce, komornik pobiera wynagrodzenie w zależności od zużytego czasu:
za pierwszą godzinę lub jej część200"
za każde następne pól godziny70"
9. Za ogół korespondencji z władzami administracyjnemi i zarządami miejskiemi w sprawie zaległych podatków, ciążących na zajętym lub opisanym majątku nieruchomym, albo ruchomym, oraz za korespondencję z wydziałem hipotecznym komornik pobiera:
o ile szacunek majątku nie przekracza 100.000 mk.200"
o ile szacunek majątku nie przekracza 2.000.000 mk.400"
0 ile szacunek majątku nie przekracza 10.000.000 mk.600"
0 ile szacunek majątku przekracza 10.000.000 mk.1.000"
10. Za dokonanie licytacji ruchomego albo nieruchomego majątku komornik pobiera następujące opłaty:
jeżeli suma sprzedażna nie przekracza 50.000 mk.1.000"
jeżeli suma sprzedażna wynosi od 50.000 do 100.000 mk.1.500"
jeżeli suma sprzedażna wynosi od 100.000 do 300.000 mk.3.000"
jeżeli suma sprzedażna wynosi od 300.000 do 500.000 mk.4.000"
jeżeli suma sprzedażna wynosi od 500.000 do 1.000.000 mk.5.000"
jeżeli suma sprzedażna wynosi od 1.000.000 do 5.000.000 mk.10.000"
jeżeli suma sprzedażna przekracza 5.000.000 mk., to od przewyżki aż do 20.000.000 mk. dolicza 1/10%, a do przewyżki ponad 20.000.000 mk. 1/20%.
Te same opłaty komornik pobiera w wypadku dokonania licytacji, na dzierżawę majątku.
Jeżeli licytacja nie dojdzie do skutku, komornik otrzymuje za zejście na200mk.
Jeżeli w czasie trwania licytacji takowa, będzie wstrzymana przez stronę, komornik pobiera od wstrzymującego licytację połowę wynagrodzenia przewidzianego za dokonanie licytacji.1
11. Za czynności związane z przekazaniem zajętych ruchomości osobie, mającej do nich tytuł, oraz za wszelkie inne czynności, związane z zejściem na miejsce i nieprzewidziane w niniejszej taksie, komornik pobiera wynagrodzenie w zależności od zużytego czasu:
za pierwszą godzinę lub jej część200"
za każde następne pół godziny.70"
12. Za aresztowanie osoby, której upadłość została sądownie ogłoszona1.500"
13. Za wydanie odpisów dokumentów, niezależnie od opłat na rzecz zarządu wymiaru sprawiedliwości, komornik pobiera za każdą stronicę całą100"
najmniej jednak200"
Stronica arkusza powinna zawierać 25 wierszy, a każdy wiersz najmniej 18 sylab.
14. Za adnotacje na tytule wykonawczym lub dokumencie..100"
15. a) Za wprowadzenie w posiadanie nieruchomości rolnej albo dokonanie z niej eksmisji komornik pobiera:
jeżeli przestrzeń jest mniejsza niż1.000"
jeżeli przestrzeń wynosi od 6 morgów do 151.500"
jeżeli przestrzeń wynosi od 15 morgów1.750"
jeżeli przestrzeń wynosi powyżej2.000"
b) za wprowadzenie w posiadanie nieruchomości miejskiej lub zakładu fabryczno-przemysłowego albo dokonanie z nich eksmisji komornik pobiera:
jeżeli szacunek ubezpieczeniowy nie przekracza 500.000 mk..1.000"
jeżeli szacunek ubezpieczeniowy nie przekracza 1.500.000 mk.1.500"
jeżeli szacunek ubezpieczeniowy nie przekracza 3.000.000 mk.1.750"
jeżeli szacunek ubezpieczeniowy przewyższa 3.000,000 mk..2.000"
c) za dokonanie eksmisji z mieszkania jednoizbowego1.000"
za każdą następną izbę lub ubikację300"
nie więcej jednak niż2.500"
d) za sporządzenie protokułu o niedojściu do skutku eksmisji.200mk.
16. Za złożenie wpłaconych przez dłużnika pieniędzy do kasy do depozytu sądu komornik pobiera:
do 2.000 mk.50"
ponad 2.000 mk.100"
17. Za przyjęcie przez komornika zasądzonej na rzecz wierzycieli sumy w ratach komornik pobiera za przyjęcie każdej raty50"
18. Za ofiarowanie pieniędzy w imieniu dłużnika wierzycielowi komornik pobiera:
jeżeli suma nie przekracza 10.000 mk.300"
jeżeli suma wynosi więcej niż 10.000 mk.500"
19.
Strona, żądająca dopełnienia czynności przez komornika, łoży z góry na koszty, przewidziane przez taksę, w miarę postępowania czynności, niewpłacone zaś koszty za dokonanie czynności komornik ma prawo wyegzekwować od strony, która żądała ich dokonania.
20.
Opłaty, przewidziane w p. 3 ust. b. oraz w p. 6, 8 i 11 niniejszej taksy, obliczone są od chwili przystąpienia do wykonania czynności. W protokule winien być oznaczony czas rozpoczęcia czynności oraz ich zakończenia.
21.
Na każdym sporządzonym protokule komornik winien wymienić sumę należnego mu wynagrodzenia.
22.
Osoba, na której żądanie komornik wykonywa czynności poza obrębem miejscowości, w której ma swoją siedzibę, dostarcza komornikowi od najbliższej stacji kolejowej środków lokomocji w naturze albo płaci gotówką za koszty podróży podług cen miejscowych. Wynikły spór co do kosztów przejazdu rozstrzyga ostatecznie prezes sądu okręgowego.

Za przejazd koleją komornik ma prawo do zwrotu za bilet II klasy. Djety pobiera komornik od strony żądającej czynności w wysokości djet urzędnika IX st. służb., przyczem ma zastosowanie art. 20 przepisów tymczasowych o wynagrodzeniu urzędników wymiaru sprawiedliwości.