§ 1. - Zmiana taksy dla komorników sądowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.137.1136

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1923 r.
§  1.
Ustanawia się następującą taksę dla komorników:
1.Komornicy pobierają:
a)za założenie akt500.000 mk.
b)za sporządzenie w dwóch egzemplarzach wezwania, zawiadomienia dla doręczenia stronie, wierzycielowi, dłużnikowi albo innej osobie150.000"
c)za doręczenie300.000"
d)za sporządzenia ogłoszeń o licytacjach i ruchomości lub nieruchomości - za każdy egzemplarz150.000"
e)za wystawienie każdego egzemplarza ogłoszeń o licytacji100.000"
2.Za zajęcia albo opis nieruchomego majątku komornik pobiera
jeżeli wartość nieruchomego majątku nie przekracza 500.000.000 mk.3.000.000mk
jeżeli wartość nieruchomego majątku nie przekrada 5.000.000.000 mk.7.500.000"
jeżeli wartość wynosi od 5.000.000.000 mk. do 25.000.000.000 mk., to za pierwsze 5.000.000.000 mk. 7.500.000 mk., a od każdych 100.000.000 mk. ponad 5.000.000.000 marek254.000"
jeżeli wartość wynosi powyżej 25.000.000.000 mk., to od pierwszych 25.000.000.000 mk. 57.500.000 mk., a od każdych 100.000.000 mk. ponad 25.000.000.000 mk500.000"
Za sporządzenie protokółu zajęcia albo spisu ruchomości, znajdujących się w zajętej albo opisanej nieruchomości, komornik pobiera opłatą przewidzianą w p. 3.
3.Za sporządzenie protokółu zajęcia albo spisu ruchomości:
a)w razie dokonania jednocześnie oszacowania ruchomości albo jeżeli wartość- ich została określona - komornik pobiera: jeżeli wartość majątku w ogólna: spasie nie przekracza 100.000.000 mk. od każdego
1,000.000 mk30.000mk.
nie mniej jednak, niż1.000.000"
Jeżeli wartość majątku w ogólnej masie nie przekracza 1.000.000.000 mk., to od pierwszych 100.000.000 mk. 3.000.000 mk., a od każdych 10.000.000 mk. ponad 100.000.000 mk.200.000mk.
Jeżeli wartość majątku w ogólnej masie wynosi do 5.000.000.000 mk., to od pierwszego 1.000.000.000 mk. 21.000.000 mk., a od każdych 100.000.000 mk. ponad 1.000.000.000 mk.1.000.000"
Jeżeli wartość majątku w ogólnej masie wynosi do 15.000.000.000 mk., to od pierwszych 5.000.000.000 mk. 61.000.000 mk., a od każdych 100.000.000 mk. ponad 5.000.000.000 mk...200.000"
ponad. 15.000.000.000 mk., to od pierwszych 15,000.000.000 81.000.000 mk., a od każdych 500.000.000 ponad 15.000.000.000 mk.750.000"
b)jeżeli zajęcie albo spis dokonane zostały bez określenia wartości ruchomości, komornik pobiera opłatę w zależności od czasu zużytego na dokonanie tych czynności:
za pierwszą godzinę lub jej część500.000mk.
za każde następne pół godziny.250.000"
4.W wypadku, gdy komornik protokółu zajęcia nie sporządza, ale tylko sprawdza na miejscu ruchomości już zajęte, pobiera połowę opłaty przewidzianej w p. 3.
5.Za dokonanie zajęcia albo spisu należności hipotecznych, wekslowych, kapitałów w gotówce lub w papierach procentowych, akcji, pensji, rent, zarobków i t. p. komornik pobiera połowę opłaty przewidzianej w p. 3. Wartość papierów procentowych przy stosowaniu niniejszej taksy oblicza się podług nominalnej wartości.
6.Za opieczętowanie albo zdjęcie pieczęci bez dokonania jednocześnie spisu komornik pobiera wynagrodzenie w zależności od zużytego czasu:
za pierwszą godzinę lub jej część500.000mk.
za każde następne pół godziny250.000"
Opłaty powyższej nie pobiera się, o ile po zdjęciu pieczęci dokonany był spis inwentarza.
7.Za oddanie pod dozór zajętych przedmiotów komornik pobiera opłatę w ilości 300.000 mk., o ile szacunek przewyższa 50.000.000 mk;
jeżeli szacunek jest niższy, komornik opłaty nie pobiera.
8.Za czynności związane z przeniesieniem zajętych przedmiotów w inne miejsce komornik pobiera wynagrodzenie w zależności od zużytego czasu:
za pierwszą godzinę lub jej część500.000 mk.
za każde następne pół godziny250.000"
9. Za ogół korespondencji z władzami administracyjnemi i zarządami miejskiemi w sprawie zaległych podatków, ciążących na zajętym lub opisanym majątku nieruchomym albo ruchomem oraz za korespondencję z wydziałem hipotecznym komornik pobiera:
o ile szacunek majątku nie przekracza 100.000.000 mk.500.000"
o ile szacunek majątku nie przekracza 1.000.000.000. mk.1.000.000"
o ile szacunek majątku nie przekracza 5.000.000.000 mk.2.000.000"
o ile szacunek majątku przekracza 5.000.000.000 mk.5.000.000"
10.Za dokonanie licytacji ruchomego albo nieruchoma o majątku komornik pobiera następujące opłaty:
jeżeli suma sprzedażna nie przekracza 100.000.000 mk...1.000.000"
leżeli suma sprzedażna wynosi od 100.000.000 mk. do 1.000.000.000 mk.2.500.000"
jeżeli suma sprzedażna wynosi od 1.000.000.000 mk. do 5.000.000.000 mk.4.000.000"
jeżeli suma sprzedażna wynosi od 5.000.000.000 mk. do 10.000.003.000 mk.8.000.000"
jeżeli suma sprzedażna wynosi od 10.000.000.000 mk. do 20.000.000.000 mk.10.000.000"
jeżeli suma sprzedażna wy» nosi od 20.000.000.000 mk. do 50.000.000.000 mk.13.000.000"
jeżeli suma sprzedażna przekracza 50.000.000.000 mk., to od przewyżki aż do 150.000.000.000 mk. dolicza się 1/10%, a do przewyżki ponad 150.000.000.000 mk. 1/20%.
Te same opłaty komornik pobiera w wypadku dokonania licytacji na dzierżawę majątku.
Jeżeli licytacja nie dojdzie do skutku, komornik otrzymuje za zejście na miejsce.500.000"
Jeżeli w czasie trwania licytacji takowa będzie wstrzymana przez stronę, komornik pobiera od wstrzymującego licytację połowę wynagrodzenia przewidzianego za dokonanie licytacji.
11.Za czynności, związane z przekazaniem zajętych ruchomości osobie mającej do nich tytuł oraz za wszelkie inne czynności, związane z zejściem na miejsce i nieprzewidziane w niniejszej taksie-komornik pobiera wynagrodzenie w zależności od zużytego czasu:
za pierwszą godzinę lub jej500.000 mk.
za każde następne pół godziny250.000"
12.Za aresztowanie osoby, której upadłość została sądownie5.000.000"
13.Za wydanie odpisów dokumentów--niezależnie od opłat na rzecz zarządu wymiaru sprawiedliwości-komornik pobiera za każdą stronicę całą lub zaczętą125.000"
Stronica arkusza powinna zawierać 25 wierszy, a każdy wiersz najmniej 18 sylab.250.000"
14.Za adnotację na tytule wykonawczym lub dokumencie..200.000"
15.a)za wprowadzenie w posiadanie nieruchomości rolnej albo dokonanie z niej eksmisji komornik pobiera: jeżeli przestrzeń jest mniejsza niż 6 morgów1.500.000"
Jeżeli przestrzeń wynosi od 6 morgów do 152.500.000"
Jeżeli przestrzeń wynosi od 15 morgów do 303.500.000"
Jeżeli przestrzeń wynosi powyżej 30 morgów4.500.000"
b) Za wprowadzenie w posiadanie nieruchomości miejskiej lub zakładu fabryczno-przemysłowego albo dokonanie z nich eksmisji komornik pobiera:"
Jeżeli szacunek ubezpieczeniowy nie przekracza miljarda marek1.500.000"
Jeżeli szacunek ubezpieczeniowy nie przekracza 10 miljardów mk.2.500.000"
Jeżeli szacunek ubezpieczeniowy nie przekracza 30 miljardów mk.3.500.000"
Jeżeli szacunek - ubezpieczeniowy przewyższa 30 miljardów mk.4.500.000"
c) Za dokonanie eksmisji z mieszkania jednoizbowego.1.500.000"
Za każdą następną izbę lub ubikację250.000"
Nie więcej jednak niż.3.500.000"
d) Za sporządzenie protokółu o niedojściu do skutku eksmisji500.000"
16.Za złożenie wpłaconych przez dłużnika pieniędzy do kasy do depozytu sądu komornik pobiera:
do 100.000.000 mk.500.000"
ponad 100.000.000 mk.1.500.000"
17.Za przyjęcie przez komornika zasądzonej na rzecz wierzyciela sumy w ratach komornik pobiera za przyjęcie każdej raty500.000"
18.Za zaofiarowanie pieniędzy w imieniu dłużnika wierzycielowi komornik pobiera:
Jeżeli suma nie przekracza1.000.000 mk.
Jeżeli suma wynosi więcej niż miljard mk.3.000.000"
19.
Strona żądająca dopełnienia czynności przez komornika łoży zgóry na koszty przewidziane przez taksą - w miarę postępowania czynności; niewpłacone zaś koszty za dokonanie czynności komornik ma prawo wyegzekwować od strony, która żądała ich dokonania.
20.
Opłaty przewidziane w p, 3 ust. b oraz w p. 6, 8 i II niniejszej taksy obliczane są od chwili przystąpienia do wykonania czynności. W protokóle winien być oznaczony czas rozpoczęcia czynności oraz ich zakończenia.
21.
Na każdym sporządzonym protokóle komornik winien wymienić sumą należnego mu wynagrodzenia.
22.
Osoba, na której żądanie, komornik wykonywa czynności poza obrębem miejscowości, w której ma swoją siedzibę, dostarcza komornikowi od najbliższej stacji kolejowej środków lokomocji w naturze albo płaci gotówką za koszty podróży podług cen miejscowych. Wynikły spór co do kosztów przejazdu rozstrzyga ostatecznie prezes sądu okręgowego.

Za przejazd koleją komornik ma prawo do zwrotu za bilet II klasy. Djety pobiera komornik od strony żądającej czynności w wysokości djet urzędnika IX stopnia służbowego, przyczem za wyjazd na czas krótszy niż sześć godzin djety wypłacane nie będą.