Zmiana taksy dla komorników sądowych. - Dz.U.1923.85.664 - OpenLEX

Zmiana taksy dla komorników sądowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.85.664

Akt utracił moc
Wersja od: 29 sierpnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 sierpnia 1923 r.
w przedmiocie zmiany taksy dla komorników sądowych.

Na zasadzie art. 2 ustawy z dnia 9 lipca 1920 r. o taksie dla komorników sądowych (Dz. U. R. P. № 67, poz. 450) Rada Ministrów zarządza co następuje:
Ustanawia się następującą taksę dla komorników:
1.
Komornicy pobierają:
a)
za założenie akt 2.000 mk.
b)
za sporządzenie w 2 egzemplarzach wezwania, zawiadomienia

dla doręczenia stronie, wierzycielowi, dłużnikowi lub innej osobie 1.000 "

c)
za doręczenie 1.500 "
d)
za sporządzenie ogłoszeń o licytacjach ruchomości lub nieruchomości

za każdy egzemplarz 1.000 "

e)
za wystawienie każdego egzemplarza ogłoszeń o licytacji 500 "
2.
Za zajęcie albo opis nieruchomego majątku komornik pobiera:

jeżeli wartość nieruchomego majątku nie przekracza 5.000.000 mk. 40.000 mk.

jeżeli wartość nieruchomego majątku nie przekracza 50.000.000 mk. 80.000 "

jeżeli wartość wynosi od 50.000.000 do 200.000.000 mk., to za pierwsze

50.000.000 mk. - 80.000 mk., a od każdego 1.000.000 mk. ponad

50.000.000 mk. 2.500 "

jeżeli wartość wynosi powyżej 200.000.000 mk., to od pierwszych

200.000.000 mk. -455.000 mk., a od każdego 1.000.000 mk.

ponad 200.000.000 mk. 500 "

Za sporządzenie protokułu zajęcia albo spisu ruchomości, znajdujących się w zajętej albo opisanej nieruchomości, komornik pobiera opłatę, przewidzianą w p. 3.

3.
Za sporządzenie protokułu zajęcia albo spisu ruchomości:
a)
w razie dokonania jednocześnie oszacowania ruchomości, albo jeżeli wartość ich została określoną, komornik pobiera:

jeżeli wartość majątku w ogólnej masie nie przekracza 500.000 mk.

od każdego 1.000 mk 30 mk.

jeżeli wartość majątku w ogólnej masie nie przekracza 3.000.000 mk.,

to od pierwszych 500.000 mk.-15.000 mk., a od każdych 100.000 mk.

ponad 500.000 mk. 2.000 "

jeżeli wartość majątku w ogólnej masie wynosi do 20.000.000 mk., to

od pierwszych 3.000.000 mk. - 75.000 mk., a od każdych 500.000 mk.

ponad 3.000.000 mk 5.000 mk.

jeżeli wartość majątku w ogólnej masie wynosi do 100.000.000 mk.,

to od pierwszych 20.000.000 mk.-225.000 mk., a od każdego

1.000.000 mk. ponad 20.000.000 mk 2.000 "

ponad 100.000.000 mk., to od pierwszych 100.000.000 mk. - 385,000 mk.,

a od każdych 5.000.000 mk. ponad 100.000,000 mk 1.500 "

b)
jeżeli zajęcie albo spis dokonane zostały bez określenia wartości

ruchomości, komornik pobiera opłatę w zależności od czasu zużytego

na dokonanie tych czynności:

za pierwszą godziną lub jej część 4.000 "

za każde następne pół godziny 1.500 "

4.
W wypadku, gdy komornik protokułu zajęcia nie sporządza, ale tylko sprawdza na miejscu ruchomości już zajęte, >pobiera połowę opłaty, przewidzianej w.p. 3.
5.
Za dokonanie zajęcia, albo spisu należności hipotecznych, wekslowych, kapitałów w gotówce lub papierach procentowych, akcji, pensji, rent, zarobków i t. p. komornik pobiera "połowę opłaty, przewidzianej w. p. 3. Wartość papierów procentowych przy stosowaniu niniejszej taksy oblicza się podług nominalnej wartości.
6.
Za opieczętowanie albo zdjęcie pieczęci bez dokonania jednocześnie spisu komornik pobiera wynagrodzenie w zależności od zużytego czasu:

za pierwszą godzinę lub jej część 4.000 mk.

za każde następne pól godziny 1.500 "

Opłaty powyższej nie pobiera się, o ile po zdjęciu pieczęci dokonany był spis inwentarza.

7.
Za oddanie pod dozór zajętych przedmiotów komornik pobiera opłatę w ilości 3.000 mk., o ile szacunek przewyższa 300.000 mk.

jeżeli szacunek jest niższy komornik opłaty nie pobiera.

8.
Za czynności, związane z przeniesieniem zajętych przedmiotów w inne miejsce, komornik pobiera wynagrodzenie w zależności od zużytego czasu:

za pierwszą godzinę lub jej część 4.000 mk.

za każde następne pół godziny 1.500 "

9.
Za ogół korespondencji z władzami administracyjnemi i zarządami miejskiemi w sprawie zaległych podatków, ciążących na zajętym albo opisanym majątku nieruchomym, albo ruchomym, oraz za korespondencję z wydziałem hipotecznym komornik pobiera:

O ile szacunek majątku nie przekracza 500.000 mk. 2.500 mk.

O ile Szacunek majątku nie przekracza 5.000.000. mk. 4.000 "

O ile szacunek majątku nie przekracza 30.000.000 mk 6.000 "

O ile szacunek majątku przekracza 100.000.000 mk 15.000 "

10.
Za dokonanie licytacji ruchomego albo nieruchomego majątku komornik pobiera następujące opłaty:

jeżeli suma sprzedażna nie przekracza 500.000 mk. 10.000 mk.

jeżeli suma sprzedażna wynosi od 500.000 mk. do 3.000.000 mk 20.000 "

jeżeli suma sprzedażna wynosi od 3.000.000 mk. do 20.000.000 mk. 35.000 "

jeżeli suma sprzedażna wynosi od 20.000.000 mk. do 60.000.000 mk. 70.000 "

jeżeli suma sprzedażna wynosi od 60.000.000 mk. do 200.000.000 mk. 100.000 "

jeżeli suma sprzedażna wynosi od 200.000.000 mk. do 500.000.000 mk 130.000 "

jeżeli suma sprzedażna przekracza 500.000.000 mk., to od przewyżki aż do 1.500.000.000 mk. dolicza się 1/10% a do przewyżki ponad 1.500.000.000 mk. 1/20%.

Te same opłaty komornik pobiera w wypadku dokonania licytacji na dzierżawę majątku.

Jeżeli licytacja nie dojdzie do skutku, komornik otrzymuje za zejście na miejsce

4.000 mk.

Jeżeli w czasie trwania licytacji, takowa będzie wstrzymana przez stronę, komornik pobiera od Wstrzymującego licytację połowę wynagrodzenia przewidzianego za dokonanie licytacji.

11.
Za czynności związane z przekazaniem zajętych ruchomości osobie, mającej do nich tytuł, oraz za wszelkie inne czynności; związane z zajściem na miejsce i nieprzewidziane w niniejszej taksie, komornik pobiera wynagrodzenie w zależności od zużytego czasu:

za pierwszą godzinę lub jej część 4.000 mk.

za każde następne półgodziny 1.500 "

12.
Za aresztowanie osoby, której upadłość została sądownie ogłoszona 30.000 "
13.
Za wydanie odpisów dokumentów, niezależnie od opłat na rzecz zarządu wymiaru sprawiedliwości, komornik pobiera; za każdą stronicę całą lub zaczętą 3.000 mk.

najmniej, jednak 5.000 "

Stronica arkusza powinna zawierać najmniej 25 wierszy, a każdy wiersz najmniej 18 sylab.

14.
Za adnotacje na tytule wykonawczyni lub dokumencie 1.500 mk.
15.
a) Za wprowadzenie w posiadanie nieruchomości rolnej albo dokonanie z niej eksmisji komornik pobiera:

jeżeli przestrzeń jest mniejsza niż 6 morgów 15.000 mk.

jeżeli przestrzeń wynosi od 6 morgów do 15 25.000 mk.

jeżeli przestrzeń wynosi od 15 morgów do 30 30.000 mk.

jeżeli przestrzeń wynosi' powyżej 30 morgów 40.000 mk.

b)
za wprowadzenie w posiadanie nieruchomości miejskiej lub zakładu fabryczno-przemysłowego albo dokonanie z nich eksmisji komornik pobiera:

jeżeli szacunek ubezpieczeniowy nie przekracza 10.000.000 mk. 15.000 mk.

jeżeli szacunek ubezpieczeniowy nie przekracza 100.000.000 mk. 25.000 mk.

jeżeli szacunek ubezpieczeniowy nie przekracza 300.000.000 mk. 30.000 mk.

jeżeli szacunek ubezpieczeniowy przewyższa 300.000.000 mk 40.000 mk.

c)
za dokonanie eksmisji z mieszkania jednoizbowego 15.000 mk.

za każdą następną izbą lub ubikacją 2.500 mk. nie więcej jednak niż 35.000 mk.

d)
za sporządzenie protokułu o niedojściu do skutku eksmisji 4.000 mk.
16.
Za złożenie wpłaconych przez dłużnika pieniędzy do kasy do depozytu sądu komornik pobiera:

do 100.000 mk. 1.000 mk.

ponad 100.000 mk. 2.500 mk.

17.
Za przyjęcie przez komornika zasądzonej na rzecz wierzycieli sumy w ratach komornik pobiera za przyjęcie każdej raty 1.000 mk.
18.
Za ofiarowanie pieniędzy w imieniu dłużnika wierzycielowi komornik pobiera:

jeżeli suma nie przekracza 1.000.000 mk. 4.000 mk.

jeżeli suma wynosi więcej niż 1.000.000 mk. 7.500 mk.

19.
Strona, żądająca dopełnienia czynności przez komornika, loży zgóry na koszty przewidziane przez taksą, w miarek postępowania czynności niewpłacone zaś koszty za dokonanie czynności komornik, ma prawo wyegzekwować od strony, która żądała ich dokonania.
20.
Opłaty, przewidziane w p. 3 ust. b oraz w p. 6, 8 i 11 niniejszej taksy, obliczone są od chwili przystąpienia do wykonania czynności. W protokule winien być oznaczony czas rozpoczęcia czynności oraz ich zakończenia.
21.
Na każdym sporządzonym protokule komornik winien wymienić sumą należnego mu wynagrodzenia.
22.
Osoba, na której żądanie komornik wykonywa czynności poza obrębem miejscowości, w której ma swoją siedzibą, dostarcza komornikowi od najbliższej stacji kolejowej środków lokomocji w naturze albo płaci gotówką za koszty podróży według cen miejscowych. Wynikły spór co do kosztów przejazdu rozstrzyga ostatecznie prezes sądu okręgowego.

Za przejazd koleją komornik ma prawo do zwrotu za bilet II klasy. Djety pobiera komornik od strony żądającej czynności w wysokości djet urzędnika IX st. służb., przyczem za wyjazd na czas krótszy niż sześć godzin djety wypłacane nie będą.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obowiązującą taksa umieszczona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1922 r. w przedmiocie zmiany taksy dla komorników sądowych (Dz. U. R. P. № 73, poz. 659).