Zmiana tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.14.78

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lutego 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 lutego 1939 r.
o zmianie tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 164) zarządza się co następuje:
W tabeli stanowisk dla władz, urzędów, zakładów i instytucji państwowych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych (Dz. U. R. P. Nr 102, poz. 780) w brzmieniu nadanym rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 52, poz. 370),z dnia 21 stycznia 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 9, poz. 67), z dnia 12 lipca 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 55, poz. 431), z dnia 24 listopada 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 83, poz. 603), z dnia 16 lutego 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 13, poz. 91) oraz z dnia 28 marca 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 22, poz. 195) wprowadza się zmiany następujące:

w części dotyczącej Ministerstwa Spraw Wojskowych, w rubryce "Zarząd Centralny" w kolejności stanowisk oznaczonej liczbą "3" przed wyrazami: "Inspektor techniczny" umieszcza się wyrazy: "Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej" w kategorii I, zaś w kolejności stanowisk oznaczonej liczbą "5" przed wyrazem: "Referendarz" umieszcza się wyrazy: "Bibliotekarz Centralnej Biblioteki Wojskowej", a po nim wyrazy: "Kustosz Centralnej Biblioteki Wojskowej" - obaj w kategorii I.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.