Zmiana stawek opłat stałych pobieranych przez izby morskie w postępowaniu rejestrowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.35.206

Akt utracił moc
Wersja od: 2 października 1974 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 16 września 1974 r.
w sprawie zmiany stawek opłat stałych pobieranych przez izby morskie w postępowaniu rejestrowym.

Na podstawie art. 27 Kodeksu morskiego (Dz. U. z 1961 r. Nr 58, poz. 318) i § 74 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 1963 r. w sprawie rejestru okrętowego (Dz. U. Nr 10, poz. 57) zarządza się, co następuje:
1.
W § 64 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 1963 r. w sprawie rejestru okrętowego (Dz. U. Nr 10, poz. 57) podwyższa się opłatę stałą z kwoty 100 zł do kwoty 150 zł.
2.
W § 68 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w ust. 1 podwyższa się opłatę kancelaryjną z kwoty 5 zł do kwoty 20 zł.
Jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty powstał przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, opłatę pobiera się według dotychczasowych przepisów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.