Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.11.92

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lutego 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 grudnia 1921 r.
w przedmiocie zmiany statutu Galicyjskiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego.

Na zasadzie ustawy z dnia 30 lipca 1921 r. w przedmiocie udzielenia Radzie Ministrów pełnomocnictwa do wprowadzenia zmian do statutów (ustaw) instytucji kredytowych, zatwierdzonych w drodze ustawodawczej przez b. władze zaborcze. (Dz. U. R. P. № 75, poz. 512) Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. Zatwierdza się następującą zmianą statutu Galicyjskiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego we Lwowie: w punkcie "e" § 16, w miejsce słów "czwartej części procentu (1/4%) " zostają wpisane słowa "dwóch procentów (2%) ".
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.