Zmiana rozporządzenie w sprawie należności przysługujących sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1568

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 sierpnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 31 lipca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa

Na podstawie art. 78a § 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie należności przysługujących sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa (Dz. U. poz. 558 oraz z 2011 r. poz. 649) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Stawkę dodatku zagranicznego ustala się przy zastosowaniu wielokrotności dodatku zagranicznego bazowego od 2,0 do 5,0.";

2)
w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Koszty przejazdów i dojazdów ustala się na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962).";

3)
w § 11:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeżeli sędzia delegowany zamieszkuje w miejscu delegowania bez członków rodziny, suma podlegających zwrotowi miesięcznych wydatków, o których mowa w ust. 1, nie może przekraczać w pierwszym miesiącu delegacji wysokości 30-krotności, a w pozostałym okresie wysokości 12-krotności limitu na nocleg w hotelu w danym państwie, ustalonego na podstawie przepisów wykonawczych, o których mowa w § 4 ust. 2.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Jeżeli sędzia delegowany zamieszkuje w miejscu delegowania wspólnie z członkami rodziny, suma podlegających zwrotowi miesięcznych wydatków, o których mowa w ust. 1, nie może przekraczać w pierwszym miesiącu delegacji wysokości 30-krotności, a w pozostałym okresie wysokości 18-krotności limitu na nocleg w hotelu w danym państwie, ustalonego na podstawie przepisów wykonawczych, o których mowa w § 4 ust. 2.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.