Dz.U.2018.2441

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Na podstawie art. 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 2481 oraz z 2018 r. poz. 656, 1732 i 1847) w § 2 ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"6. W okresie od dnia 9 kwietnia 2018 r. do dnia 31 stycznia 2019 r. do wyznaczania pozostałych członków składu sądu, będących sędziami, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że w sprawach karnych, o których mowa w ust. 1, pozostałych członków składu sądu, będących sędziami, w tym sędziów dodatkowych, losuje się, stosując odpowiednio § 43a ust. 8 i 9 rozporządzenia, zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

"7. Od dnia 1 lutego 2019 r. przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do wyznaczania we wszystkich sprawach pozostałych członków składu sądu, będących sędziami, w tym sędziów dodatkowych.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2018 r.