Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1732

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 3 września 2018 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Na podstawie art. 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 2481 oraz z 2018 r. poz. 656) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Minister Sprawiedliwości udostępni sądom, w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, standardy obsługi interesanta, katalog usług z kartami usług i powiązanymi z nimi procedurami świadczenia usług, o których mowa w § 28 ust. 6 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w celu ich uwzględnienia przy realizacji zadań biura obsługi interesantów.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.