Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.2.13

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 stycznia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU ORAZ MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 20 grudnia 1921 r.
w sprawie zmiany § 4 rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 1921 r. w przedmiocie ulg celnych, przedłużonego rozporządzeniem z dnia 30 listopada 1921 r.

Na mocy uchwały Sejmu Ustawodawczego z dn. 1 sierpnia 1919 r. i uchwały Rady Ministrów z dn. 26 maja 1919 r. zarządza się co następuje:
§  1. Paragrafowi 4 rozporządzenia Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dn. 18 sierpnia 1921 r. w przedmiocie ulg celnych (Dz. U. R. P. № 70, poz. 471) przedłużonego rozporządzeniem z dnia 30 listopada 1921 r. (Dz. U. R. P. № 104, poz. 754) nadaje się brzmienia następujące:

"Uwalnia się od cła wszelkie towary pochodzące z przyznanej Polsce na mocy decyzji Konferencji Ambasadorów z dn. 20 października 1921 r. części Górnego Śląska, o ile zaopatrzone są w świadectwa pochodzenia wystawione przez Jeneralny Konsulat Polski na Górnym Śląsku".

§  2. Do towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia z dn. 18 sierpnia 1921 r. w przedmiocie ulg celnych (Dz. U. R. P. № 70, poz. 471) stosuje się wolność celną, jeżeli towary te:
a) zostały nadane do przewozu koleją lub statkiem najpóźniej w dniu, poprzedzającym dzień ogłoszenia niniejszego rozporządzenia;
b) zalegały w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w celnych składach urzędowych, kolejowych oraz pozaurzędowych publicznych lub prywatnych.

Ulgi, wskazane pod a) i b) tracą moc po upływie miesiąca od dnia wejścia niniejszego rozporządzenia w życie.

§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie siódmego dnia po ogłoszeniu, uważając dzień następny po ogłoszeniu za pierwszy.