Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1273

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 27 czerwca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Na podstawie art. 31 ust. 6, art. 39 ust. 1 pkt 2 i 3 i art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114 i 1039) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 430 i 1440 oraz z 2018 r. poz. 608) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

"9a) Umowa uzupełniająca - Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającą Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisaną w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1179 i 1180);",

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) Dowództwo Sojusznicze - Dowództwo Sojusznicze zgodnie z art. 1 ust. 9 Umowy uzupełniającej;",

c) po pkt 10 dodaje się pkt 10a-10c w brzmieniu:

"10a) uprawnieni członkowie Dowództwa Sojuszniczego - osoby, o których mowa w art. 1 ust. 16 Umowy uzupełniającej;

10b) wykonawca kontraktowy Dowództwa Sojuszniczego - osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która na podstawie umów, o których mowa w art. 14 ust. 1 Umowy uzupełniającej, nabywa wyroby akcyzowe oraz samochody osobowe;

10c) członkowie rodziny uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego - osoby, o których mowa w art. 1 ust. 14 Umowy uzupełniającej;",

d) po pkt 15 dodaje się pkt 15a-15c w brzmieniu:

"15a) Umowa w sprawie siedziby Frontex - Umowę w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisaną w Warszawie dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. poz. 1939 i 1940);

15b) Agencja - Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), o której mowa w Umowie w sprawie siedziby Frontex;

15c) członkowie personelu Agencji - osoby wymienione w art. 1 ust. 3 Umowy w sprawie siedziby Frontex;",

e) uchyla się pkt 16-20;
2) w § 19 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) instytucjom Unii Europejskiej, w tym Agencji - dla ich celów służbowych, gdy wartość wyrobów wskazanych na fakturze wynosi co najmniej 500 zł łącznie z podatkiem od towarów i usług.";

3) po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu:

"§ 19a. Zwolnienie od akcyzy realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy z tytułu nabycia na terytorium kraju jednego samochodu osobowego raz na trzy lata w okresie zatrudnienia w Agencji przysługuje członkowi personelu Agencji zatrudnionemu na okres roku lub dłużej, z wyłączeniem obywateli polskich oraz osób posiadających prawo stałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy § 19 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.";

4) w § 20:
a) w ust. 1 po wyrazach "w § 19" dodaje się wyrazy "oraz § 19a",
b) w ust. 3 po wyrazach "w § 19" dodaje się wyrazy "oraz § 19a",
c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Faktura, o której mowa w ust. 3, w przypadku:

1) członków personelu oraz innych osób zrównanych z nimi, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1, jest udostępniana za pośrednictwem obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, organizacji międzynarodowych, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1;

2) członków personelu Agencji, o których mowa w § 19a, jest udostępniana za pośrednictwem Agencji.";

5) w § 21 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

"1. Z zastrzeżeniem § 24a, zwrot zapłaconej kwoty akcyzy od wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych przez podmioty, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1, oraz zwrot zapłaconej kwoty akcyzy od wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych przez instytucje Unii Europejskiej, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 2, orzeka, odpowiednio na wniosek obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, organizacji międzynarodowych, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1, oraz na wniosek instytucji Unii Europejskiej, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 2, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, określa:

1) zapłaconą kwotę akcyzy, o zwrot której ubiegają się podmioty składające wniosek, z wyszczególnieniem:

a) kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych na cele służbowe lub prywatne - w przypadku podmiotów, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1, lub

b) kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych na cele służbowe - w przypadku instytucji Unii Europejskiej, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 2;

2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej kwoty akcyzy.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) wykaz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych odpowiednio:

a) na cele służbowe lub prywatne przez podmioty, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1, oraz

b) na cele służbowe przez instytucje Unii Europejskiej, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 2;

2) listę członków personelu podmiotów, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1, którzy nabyli wyroby akcyzowe lub samochody osobowe na cele prywatne, zawierającą imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe, wraz z podaniem zapłaconych kwot akcyzy przypadających do zwrotu z tytułu dokonanego nabycia;

3) faktury, a w przypadku gdy wniosek składają instytucje Unii Europejskiej lub gdy faktury zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług - uwierzytelnione kserokopie takich faktur, lub faktury w formie elektronicznej.";

6) po § 24 dodaje się § 24a w brzmieniu:

"§ 24a. 1. Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy od wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych przez Agencję oraz zwrot zapłaconej kwoty akcyzy od samochodów osobowych nabytych przez członków personelu Agencji orzeka, na wniosek Agencji, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, określa:

1) zapłaconą kwotę akcyzy, o zwrot której ubiega się Agencja, z wyszczególnieniem:

a) kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych - w przypadku Agencji,

b) kwoty akcyzy związanej z nabyciem samochodów osobowych - w przypadku członków personelu Agencji;

2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej kwoty akcyzy.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) wykaz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych przez Agencję oraz samochodów osobowych nabytych przez członków personelu Agencji;

2) listę członków personelu Agencji, którzy nabyli samochody osobowe na cele prywatne, zawierającą imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe, wraz z podaniem zapłaconych kwot akcyzy przypadających do zwrotu z tytułu dokonanego nabycia;

3) faktury, a w przypadku gdy faktury zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług - uwierzytelnione kserokopie takich faktur, lub faktury w formie elektronicznej.

4. Minister właściwy do spraw zagranicznych potwierdza wykaz, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, oraz listę, o której mowa w ust. 3 pkt 2.

5. Wniosek w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy składany jest za okresy roczne i powinien obejmować zapłacone kwoty akcyzy wynikające z faktur otrzymanych w danym roku.

6. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących prawidłowości wniosku, o którym mowa w ust. 1, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów wzywa podmiot składający wniosek do złożenia niezbędnych wyjaśnień.

7. Wypłaty kwoty z tytułu zwrotu akcyzy dokonuje się na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia jego złożenia.

8. W przypadku określonym w ust. 6 wypłata kwoty z tytułu zwrotu akcyzy następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania wyjaśnień od Agencji, według kwot faktycznie uznanych.

9. Przepisy § 23 i § 24 ust. 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 2 stosuje się odpowiednio.";

7) w § 26 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. W przypadku organizacji międzynarodowych uznanych przez właściwe organy na terytorium kraju, w stosunku do których znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia zawarte w odrębnych umowach międzynarodowych, na mocy których zwolnieniu od akcyzy podlega nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów wydaje zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy.";

8) po § 26 dodaje się § 26a w brzmieniu:

"§ 26a. 1. Zwalnia się od akcyzy import lub nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodów osobowych stanowiących mienie członków personelu Agencji, wwożonych przez nich po raz pierwszy na terytorium kraju.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się pod warunkiem, że:

1) wwożone samochody osobowe nie wskazują na ich przeznaczenie do celów handlowych;

2) samochody osobowe zostaną wwiezione na terytorium kraju przed upływem 12 miesięcy, licząc od pierwszego przyjazdu do kraju osób, którym przysługuje zwolnienie;

3) samochody osobowe stanowiły mienie posiadane lub używane przez członków personelu Agencji przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu;

4) samochody osobowe nie zostaną sprzedane, wynajęte lub w jakikolwiek inny sposób oddane do korzystania na podstawie umowy o podobnym charakterze podmiotom innym niż wymienione w ust. 1 przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia przywozu na terytorium kraju.

3. Przepis § 26 ust. 5 stosuje się odpowiednio.";

9) w § 29:
a) w ust. 1:
po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) Dowództwu Sojuszniczemu - z tytułu nabycia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych przeznaczonych do jego użytku służbowego, służących jego utrzymaniu i wykonywaniu jego oficjalnej działalności, w tym do zaopatrzenia kantyn, mes i stołówek Dowództwa Sojuszniczego, w przypadku gdy wyroby akcyzowe i samochody osobowe są nabywane przez:

a) Dowództwo Sojusznicze,

b) wykonawcę kontraktowego Dowództwa Sojuszniczego na rzecz tego Dowództwa,

c) właściwe organy administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz Dowództwa Sojuszniczego;",

uchyla się pkt 4 i 5,
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) uprawnionym członkom Dowództwa Sojuszniczego - z tytułu nabycia na terytorium kraju paliw silnikowych oraz samochodów osobowych i samochodów osobowych o nadwoziu typu van, do użytku tych osób lub członków ich rodzin;",

uchyla się pkt 7 i 8,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku nabycia:

1) samochodu osobowego przez personel zagraniczny Kwatery - zwrot zapłaconej kwoty akcyzy przysługuje wyłącznie w odniesieniu do jednej sztuki samochodu osobowego raz na trzy lata;

2) paliw silnikowych lub samochodu osobowego oraz samochodu osobowego o nadwoziu typu van przez uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego - zwrot zapłaconej kwoty akcyzy przysługuje wyłącznie w odniesieniu do:

a) paliw silnikowych w ilości nieprzekraczającej 600 litrów na kwartał na zarejestrowany pojazd,

b) jednej sztuki samochodu osobowego oraz jednej sztuki samochodu osobowego o nadwoziu typu van, na użytek uprawnionego członka Dowództwa Sojuszniczego lub na użytek członka rodziny uprawnionego członka Dowództwa Sojuszniczego, który ukończył 18 rok życia.",

c) w ust. 3 wyrazy "ust. 2" zastępuje się wyrazami "ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. b",
d) dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu:

"4. Zwolnienie z tytułu nabycia na terytorium kraju samochodów osobowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3a i 6, stosuje się pod warunkiem, że samochody nie zostaną sprzedane, wynajęte lub oddane do korzystania na podstawie umowy o podobnym charakterze osobom trzecim.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku przekazania samochodu na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje, jeżeli przekazanie to nastąpiło po upływie 3 lat od dnia ich nabycia na terytorium kraju.

6. Kradzież samochodu osobowego stanowiącego własność Dowództwa Sojuszniczego lub uprawnionego członka Dowództwa Sojuszniczego, jego utrata na skutek uszkodzenia lub zniszczenia, wyłączającego na podstawie odrębnych przepisów jego ponowne dopuszczenie do ruchu drogowego, nie stanowi naruszenia warunków zwolnienia, o których mowa w ust. 4, dotyczących nieodstępowania samochodu osobowego, pod warunkiem że Dowództwo Sojusznicze lub uprawniony członek Dowództwa Sojuszniczego, któremu przyznano zwolnienie, przedstawi naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce stałej dyslokacji Dowództwa Sojuszniczego zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji w kraju lub za granicą potwierdzające zgłoszenie kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia tego samochodu.";

10) po § 29 dodaje się § 29a w brzmieniu:

"§ 29a. O przyznaniu statusu Dowództwa Sojuszniczego dyslokowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Minister Obrony Narodowej informuje każdorazowo ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.";

11) w § 30 ust. 6-8 otrzymują brzmienie:

"6. Wniosek w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy, w przypadku podmiotów, o których mowa w § 29 ust. 1 pkt 3a i 6, jest przekazywany przez Dowództwo Sojusznicze naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce stałej dyslokacji tego Dowództwa.

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6, zawiera:

1) określenie zapłaconej kwoty akcyzy, o której zwrot ubiegają się Dowództwo Sojusznicze oraz uprawnieni członkowie Dowództwa Sojuszniczego, z wyszczególnieniem kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych na cele służbowe Dowództwa Sojuszniczego oraz na cele prywatne uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego;

2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej kwoty akcyzy.

8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, dołącza się:

1) wykaz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych przez Dowództwo Sojusznicze lub uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego;

2) listę uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego, którym przysługuje zwrot zapłaconej kwoty akcyzy z tytułu nabycia wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych na cele prywatne, zawierającą imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe uprawnionego członka Dowództwa Sojuszniczego, wraz z wykazem poszczególnych wyrobów oraz kwot akcyzy przypadających do zwrotu;

3) faktury lub uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli faktury te zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług, lub faktury w formie elektronicznej.";

12) w § 31 w ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce stałej dyslokacji Dowództwa Sojuszniczego - w przypadku Dowództwa Sojuszniczego i uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego;",

b) uchyla się pkt 4;
13) w § 32 w ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Dowództwo Sojusznicze lub uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego - naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce stałej dyslokacji Dowództwa Sojuszniczego,",

b) uchyla się pkt 4;
14) w § 37:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zwalnia się od akcyzy wyroby akcyzowe nabywane bezpośrednio ze składów podatkowych zlokalizowanych w kraju przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki lub na ich rzecz.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Poświadczenie stosuje się w przypadku nabywania przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki lub na ich rzecz wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 1, w ramach umowy długoterminowej (kontraktu) zawartej w formie pisemnej.";

15) w § 38:
a) w ust. 1:
pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) import oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe przez Dowództwo Sojusznicze:

a) wyrobów akcyzowych niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na użytek służbowy - pod warunkiem niestosowania zwolnienia, o którym mowa w § 28 ust. 1, oraz przeznaczonych na zaopatrzenie kantyn, mes i stołówek zlokalizowanych na jego terenie,

b) samochodów osobowych niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na użytek służbowy;

3) import oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe przez Dowództwo Brygady:

a) wyrobów akcyzowych niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na jego użytek służbowy - pod warunkiem niestosowania zwolnienia, o którym mowa w § 28 ust. 1,

b) samochodów osobowych niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na użytek służbowy;",

uchyla się pkt 4,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ma również zastosowanie, w przypadku gdy wyroby akcyzowe lub samochody osobowe są importowane lub nabywane wewnątrzwspólnotowo przez wykonawców kontraktowych Dowództwa Sojuszniczego lub właściwe organy administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz Dowództwa Sojuszniczego.",

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Warunkiem zastosowania zwolnienia w imporcie, o którym mowa w ust. 1 oraz 1a, jest przedstawienie właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów, z których wynika, że wyroby akcyzowe i samochody osobowe są sprowadzane przez uprawnione podmioty lub na ich rzecz i nie zostaną wykorzystane do celów innych niż określone w tych przepisach i nie będą podlegały czynnościom określonym w art. 8 ustawy. Przepisy § 28 ust. 3 i 4 oraz § 29 ust. 4-6 stosuje się odpowiednio.",

d) dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:

"3. Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, sprzedawane w mesach i stołówkach Dowództwa Sojuszniczego, mogą nabywać wszystkie osoby, bez względu na ich obywatelstwo, przebywające na terenie obiektów Dowództwa Sojuszniczego, które ukończyły 18 rok życia, o ile miesięczne nabycie tych wyrobów przez te osoby, kontrolowane przez Dowództwo Sojusznicze, nie przekroczy następujących ilości:

1) papierosy - 600 sztuk;

2) cygaretki (cygara o masie nieprzekraczającej 3 gramów na sztukę) - 300 sztuk;

3) cygara - 150 sztuk;

4) tytoń do palenia - 500 gramów;

5) alkohol etylowy - 3 litry;

6) wino i napoje fermentowane - 9 litrów;

7) piwo - 30 litrów;

8) produkty pośrednie - 6 litrów.

4. Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, sprzedawane w kantynach Dowództwa Sojuszniczego, mogą nabywać członkowie Dowództwa Sojuszniczego, o których mowa w art. 1 ust. 13 Umowy uzupełniającej, oraz członkowie ich rodzin, o których mowa w art. 1 ust. 14 Umowy uzupełniającej, którzy ukończyli 18 rok życia, o ile miesięczne nabycie wyrobów akcyzowych przez te osoby, kontrolowane przez Dowództwo Sojusznicze, nie przekroczy następujących ilości:

1) papierosy - 600 sztuk;

2) cygaretki (cygara o masie nieprzekraczającej 3 gramów na sztukę) - 300 sztuk;

3) cygara - 150 sztuk;

4) tytoń do palenia - 500 gramów;

5) alkohol etylowy - 3 litry;

6) wino i napoje fermentowane - 9 litrów;

7) piwo - 30 litrów;

8) produkty pośrednie - 6 litrów.

5. Zwolnienie wyrobów akcyzowych nabytych zgodnie z ust. 3 lub 4 stosuje się pod warunkiem, że nie będą podlegały sprzedaży, wymianie, darowiźnie ani przekazaniu osobom trzecim.";

16) uchyla się § 39;
17) w § 40:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Zwalnia się od akcyzy import oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodów osobowych stanowiących własność uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego na użytek własny lub użytek członków ich rodzin oraz samochodów osobowych personelu zagranicznego Kwatery i członków jego rodzin w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe, z zachowaniem normy ilościowej - dwie sztuki na osobę, która ukończyła 18 lat. Przepis § 28 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku personelu zagranicznego Kwatery i członków jego rodzin zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje pod warunkiem, że samochody nie zostaną sprzedane, wynajęte lub oddane do korzystania na podstawie umowy o podobnym charakterze osobom trzecim przez okres 3 lat, licząc od dnia ich dopuszczenia do obrotu - w przypadku importu lub od dnia ich wewnątrzwspólnotowego nabycia. Przepis § 29 ust. 6 stosuje się odpowiednio.";

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego i członków ich rodzin zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje pod warunkiem, że samochody osobowe nie zostaną sprzedane, wynajęte lub oddane do korzystania na podstawie umowy o podobnym charakterze osobom trzecim. Przepisy § 29 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy wydaje dla personelu zagranicznego Kwatery i członków jego rodzin Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, a dla uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce stałej dyslokacji tego Dowództwa.";

18) w § 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zwalnia się od akcyzy import i nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych innych niż określone w § 28 ust. 1 oraz samochodów osobowych przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki lub na ich rzecz do celów służbowych, na potrzeby tych sił zbrojnych oraz na potrzeby prowadzenia wojskowej usługowej działalności wspierającej.";

19) w załączniku do rozporządzenia tytuł tabeli otrzymuje brzmienie:

"Wyroby akcyzowe pochodzące z importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia, przeznaczone na zaopatrzenie barów, mes i kantyn kwatery".

§  2.  Do wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych nabytych na terytorium kraju, importowanych oraz nabytych wewnątrzwspólnotowo przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3. 
1.  Zwolnienia, o których mowa w § 29 ust. 1 pkt 3a i 6 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przysługują Dowództwu Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód (HQ MND-NE) oraz jego uprawnionym członkom od dnia 27 czerwca 2017 r.
2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zwrot zapłaconej kwoty akcyzy z tytułu nabycia wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych w okresie od dnia 27 czerwca 2017 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia jest dokonywany na wniosek składany przez Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce stałej dyslokacji tego Dowództwa w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Przepisy § 30 ust. 1, 2 i 6-8, § 31 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się odpowiednio.
3.  Wypłaty kwoty z tytułu zwrotu akcyzy dokonuje się na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 2, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Przepisy § 27 ust. 9-12 rozporządzenia zmienianego w § 1 stosuje się odpowiednio.
§  4. 
1.  Zwolnienie, o którym mowa w § 19a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przysługuje z tytułu nabycia samochodów osobowych po dniu 31 października 2017 r.
2.  Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy z tytułu nabycia samochodów osobowych w okresie od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. jest dokonywany na wniosek składany przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), zwaną dalej "Agencją", do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
3.  Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1) zapłaconą kwotę akcyzy, o zwrot której ubiegają się członkowie personelu Agencji;
2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej kwoty akcyzy.
4.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:
1) listę członków personelu Agencji, którym przysługuje zwolnienie od podatku, o którym mowa w § 19a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, wraz z wykazem samochodów osobowych oraz kwot akcyzy przypadających do zwrotu;
2) faktury, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu akcyzy członków personelu Agencji, albo uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli faktury takie zostały dołączone do wniosku o zwrot podatku od towarów i usług.
5.  Po dokonaniu zwrotu podatku Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów zwraca faktury, o których mowa w ust. 4 pkt 2.
6.  Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów dokonuje zwrotu podatku na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 2, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
7.  W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących prawidłowości wniosku, o którym mowa w ust. 2, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów wzywa podmiot składający wniosek do złożenia niezbędnych wyjaśnień. Przepis § 24a ust. 8 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się odpowiednio.
8.  Przepisy § 23 i § 24 ust. 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 stosuje się odpowiednio.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).