Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2461

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 18 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych

Na podstawie art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2212) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29, z 2016 r. poz. 2019 oraz z 2017 r. poz. 2150) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 16:
a) w ust. 1 wyrazy "16 września 2010 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. Nr 173, poz. 1178)" zastępuje się wyrazami "15 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. poz. 2161)",
b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) jaja te są sprzedawane bezpośrednio konsumentowi finalnemu na obszarze, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. poz. 1703);";

2) w § 18 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

"5. W oznakowaniu przetworów mlecznych określenie "śmietankowy" może być stosowane w odniesieniu do środków spożywczych:

1) bez składników smakowych lub aromatów o zawartości tłuszczu w suchej masie produktu nie mniejszej niż 50%;

2) ze składnikami smakowymi lub aromatami o zawartości tłuszczu w suchej masie części mlecznej produktu nie mniejszej niż 50%, określonej przed dodaniem składników niemlecznych.

6. Przepisów ust. 5 nie stosuje się do przetworów mlecznych wytworzonych lub wprowadzonych do obrotu w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Republice Turcji lub wytworzonych w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z prawem tych państw.";

3) w § 19 w ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) nazwę albo imię i nazwisko producenta; wymogu tego nie stosuje się w przypadku mięsa, o którym mowa w pkt 7;",

b) w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) w przypadku świeżego, schłodzonego i zamrożonego mięsa ze świń, owiec, kóz i drobiu, o których mowa w załączniku XI do rozporządzenia nr 1169/2011, dodatkowo - odpowiednio dla każdego rodzaju mięsa - państwo pochodzenia lub miejsce pochodzenia, zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1337/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wskazania kraju pochodzenia lub miejsca pochodzenia świeżego, schłodzonego i zamrożonego mięsa ze świń, z owiec, kóz i drobiu (Dz. Urz. UE L 335 z 14.12.2013, str. 19).";

4) po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu:

"§ 19a. 1. Nazwę "ocet" stosuje się tylko w przypadku produktów otrzymanych z surowców pochodzenia rolniczego wyłącznie w procesie biologicznym fermentacji alkoholowej i octowej.

2. Nazwy "ocet" nie stosuje się w przypadku mieszaniny octu i kwasu octowego spożywczego (E 260).".

§  2.  Środki spożywcze, na opakowaniach których umieszczono nazwę "ocet" niezgodnie z § 19a rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, oraz przetwory mleczne zawierające w oznakowaniu określenie "śmietankowy" zastosowane niezgodnie z § 18 ust. 5 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mogą pozostawać w obrocie do dnia 31 marca 2022 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r. 2
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2325).
2 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 5 czerwca 2017 r. pod numerem 2017/224/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).