Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.312

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 lutego 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 15 lutego 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

Na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1880 i 1948) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT (Dz. U. poz. 1865) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 24 otrzymuje brzmienie:

"§ 24. Organem celnym właściwym miejscowo w sprawach zgłoszeń INTRASTAT i ich korekty, w tym w sprawach wezwań, upomnień i postępowań w sprawie kary pieniężnej, jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.";

2) uchyla się § 25.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).