Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1359

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 lipca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 29 czerwca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach 2

Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2017 r. poz. 453 oraz z 2018 r. poz. 650) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach (Dz. U. z 2014 r. poz. 206 i 1213 oraz z 2015 r. poz. 1141) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) w sekcji I:
a) lp. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
4Ołów12)Materiały paszowe, z wyjątkiem:10
- zielonki3)30
- fosforanów, morskich alg wapiennych15
- węglanu wapnia, węglanu wapniowo-magnezowego10)20
- drożdży5
Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych, z wyjątkiem:100
- tlenku cynku400
- tlenku manganu(II), węglanu żelaza(II), węglanu miedzi(II), tlenku miedzi (I)200
Dodatki paszowe należące do grup funkcjonalnych: spoiw i środków przeciwzbrylających, z wyjątkiem:30
- klinoptylolitu pochodzenia wulkanicznego, natrolitu-fonolitu60
Premiksy6)200
Mieszanki paszowe uzupełniające, z wyjątkiem:10
- mieszanek paszowych mineralnych15
- postaci użytkowych o przedłużonym działaniu pasz przeznaczonych do szczególnych potrzeb żywieniowych, o stężeniu pierwiastków śladowych przekraczającym 100-krotność ustalonej maksymalnej zawartości w mieszankach paszowych pełnoporcjowych60
Mieszanki paszowe pełnoporcjowe5
5Rtęć4)Materiały paszowe, z wyjątkiem:0,1
- ryb, innych zwierząt wodnych i ich produktów pochodnych, przeznaczonych do produkcji mieszanek paszowych dla zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność0,5
- tuńczyka (Thunnus spp., Euthynnus spp. Katsuwonus pelamis) i jego produktów pochodnych, przeznaczonych do produkcji mieszanek paszowych dla psów, kotów, ryb ozdobnych i zwierząt futerkowych1,013)
- ryb, innych zwierząt wodnych i ich produktów pochodnych, innych niż tuńczyk i jego produkty pochodne, przeznaczonych do produkcji mieszanek paszowych dla psów, kotów, ryb ozdobnych i zwierząt futerkowych0,513)
- węglanu wapnia; węglanu wapniowo-magnezowego10)0,3
Mieszanki paszowe, z wyjątkiem:0,1
- mieszanek paszowych mineralnych0,2
- mieszanek paszowych dla ryb0,2
- mieszanek paszowych dla psów, kotów, ryb ozdobnych i zwierząt futerkowych0,3
b) w objaśnieniach odnośnik nr 13 otrzymuje brzmienie:

"13) Maksymalną zawartość stosuje się w przeliczeniu na mokrą masę.",

c) lp. 7 otrzymuje brzmienie:
7Melamina9)Pasza, z wyjątkiem:2,5
- karmy w puszkach dla zwierząt domowych2,511)
- następujących dodatków paszowych:-
- kwasu guanidynooctowego20
- mocznika-
- biuretu-
2) w sekcji VII lp. 1 otrzymuje brzmienie:
1DekokwinatMateriały paszowe0,4
Mieszanki paszowe dla:
- niosek oraz kurcząt odchowywanych na nioski powyżej 16 tygodni0,4
- innych gatunków zwierząt1,2
Premiksy stosowane w paszach dla zwierząt, dla których dekokwinat jest niedopuszczony2)
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).
2 Przepisy niniejszego rozporządzenia służą wykonaniu postanowień rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2229 z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniającego załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości ołowiu, rtęci, melaminy i dekokwinatu (Dz. Urz. UE L 319 z 05.12.2017, str. 6).