Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2325

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 7 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych

Na podstawie art. 20 ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650, 723 i 1629) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1723) w § 6:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ewidencja zaświadczeń jest prowadzona w postaci książkowej. Ewidencja ta może być prowadzona w postaci elektronicznej.";

2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

"1a. Karty ewidencji prowadzonej w postaci książkowej numeruje się kolejno, przeszywa oraz oznacza danymi podmiotu prowadzącego ewidencję: jego nazwą, adresem i numerem identyfikacji podatkowej.

1b. Ewidencję w postaci elektronicznej prowadzi się przy wykorzystaniu programu komputerowego, zgodnie z pisemną instrukcją obsługi tego programu, i w taki sposób, aby:

1) umożliwiała wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz zapewniała ochronę zapisanych informacji przed zniszczeniem lub utratą, z zachowaniem zasad poufności, integralności i dostępności;

2) zapewniała ochronę przed nieuprawnionym dostępem, w szczególności przez zastosowanie mechanizmów uwierzytelniania i autoryzacji;

3) umożliwiała wydruk wpisów i raportów z dokonanych wpisów, wraz z dokonanymi zmianami, w porządku chronologicznym;

4) zapewniała identyfikację osoby dokonującej zmiany w ewidencji wraz z datą dokonania tej zmiany;

5) uniemożliwiała usuwanie wpisów;

6) uniemożliwiała zmianę zamieszczonych informacji bez wykrycia tego zdarzenia przez program.

1c. Podmiot prowadzący ewidencję w postaci elektronicznej przechowuje kopię zapisaną na informatycznym nośniku danych w sposób zapewniający ochronę zamieszczonych informacji przed zniszczeniem lub utratą, z zachowaniem zasad poufności, integralności i dostępności, lub w postaci wydruku.";

3) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla miejsca prowadzenia ewidencji zaświadczeń, zwany dalej "właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego", przed rozpoczęciem jej prowadzenia dokonuje poświadczenia ewidencji:

1) przez zarejestrowanie i opatrzenie przeszycia zamknięciem urzędowym - w przypadku ewidencji w postaci książkowej;

2) przez zarejestrowanie - w przypadku ewidencji prowadzonej w postaci elektronicznej.".

§  2.  Do ewidencji zaświadczeń oraz ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych w formie książkowej:
1) prowadzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
2) udostępnionych naczelnikowi urzędu skarbowego w celu ich poświadczenia przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, które zostały sporządzone zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym i nie zostały poświadczone przez opatrzenie przeszycia zamknięciem urzędowym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
3) przedstawionych po zakończeniu wykonywania działalności przez podmiot naczelnikowi urzędu skarbowego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, których zamknięcie nie zostało poświadczone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

- stosuje się przepisy dotychczasowe.

§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).