Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.897

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 czerwca 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 10 czerwca 2024 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2109) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą (Dz. U. poz. 1739, z 2016 r. poz. 775, z 2020 r. poz. 1116 oraz z 2023 r. poz. 498) wprowadza się następujące zmiany:
1)
załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
2)
załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELA

MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
I3000-5500
II3100-6000
III3200-6500
IV3300-7000
V3400-7500
VI3500-8000
VII3600-8500
VIII3700-9000
IX3800-9500
X3900-10 000
XI4000-10 500
XII4100-11 000
XIII4200-11 500
XIV4300-12 000
XV4400-12 500
XVI4500-13 000
XVII4700-13 500
XVIII5800-14 000
XIX6100-14 500

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnegoKwota w złotych
1100-300
2150-600
3200-900
4250-1200
5300-1500
6500-1800
7750-2100
81000-2400
91250-2700
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2706).