Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2076

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 listopada 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 października 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. poz. 134, z późn. zm.):
1) w § 2 w pkt 4 uchyla się lit. h;
2) w załączniku nr 1 tabela F otrzymuje brzmienie:

Tabela F. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Ministerstwie Finansów, izbach administracji skarbowej oraz Krajowej Informacji Skarbowej, zgodnie ze stanowiskami ujętymi w tabeli XII części I z wyłączeniem stanowiska eksperta określonego dla Ministerstwa Finansów w tabeli XVII, tabeli XIII części I, tabeli XIV części I oraz tabeli XVII załącznika nr 3 do rozporządzenia

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I1510-3710
II1520-3740
III1530-3760
IV1540-3790
V1550-3820
VI1560-3850
VII1570-3880
VIII1580-4050
IX1600-4220
12
X1620-4390
XI1650-4600
XII1680-4820
XIII1720-5070
XIV1760-5410
XV1800-5750
XVI1850-6250
XVII1900-9670
3) w załączniku nr 3:
a) w tabeli nr III po lp. 1 dodaje się lp. 1a-1d w brzmieniu:
1aGłówny dyspozytor medycznyXVI-XIX7według odrębnych przepisów
1bZastępca głównego dyspozytora medycznegoXV-XVIII6
1cDyspozytor medycznyXIII-XVIII1
1dAdministrator wojewódzki Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa MedycznegoXIII-XVIII1średnie2
b) dodaje się tabelę XVII w brzmieniu:

XVII. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W MINISTERSTWIE FINANSÓW

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego doWymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1EkspertXIII-XVII-wyższe3
4) w załączniku nr 4 uchyla się tabelę H.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 3 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.