Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1603

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 września 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. poz. 134, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 tytuł tabeli C otrzymuje brzmienie:

"Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, o których mowa w tabeli VI części I, tabeli XII części XII oraz tabeli XVI załącznika nr 3 do rozporządzenia";

2) w załączniku nr 3:
a) w tabeli VI:
w części
–– lp. 2 otrzymuje brzmienie:
2Zastępca dyrektoraXIX-XX9według odrębnych przepisów
–– uchyla się lp. 3,
–– sekcja "Stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi" otrzymuje brzmienie:
Stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi
1Mechanik lotniczyXIV-XVI-według odrębnych przepisów
2Kierownik magazynuXI-XIV2średnie4
3SekretarkaIX-XIV-średnie-
4Kierownik warsztatuX-XIII3średnie4
starszy latarnik-średnie4
starszy administrator-średnie2
operator maszyn budowlanych-według odrębnych przepisów
5Starszy magazynierX-XII-średnie2
6Robotnik specjalistaIX-XIIpodstawowe i kurs odpowiedniej specjalności
7MagazynierIX-XIzasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe1
8LatarnikVIII-ХІzasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe
9AdministratorVIII-ХІ-średnie-
10Starszy robotnik ochrony wybrzeża, starszy robotnikVIII-ХІ-podstawowe-
11Robotnik ochrony wybrzeżaVIII-Х-podstawowe-
12KierowcaVIII-ХІ-według odrębnych przepisów
13RobotnikVIII-ІХ-podstawowe-
14DozorcaVIII-ІХ-podstawowe-
15SprzątaczkaVIII-ІХ-podstawowe-
w części III uchyla się lp. od 2 do 21,
uchyla się część X,
b) w tabeli XII uchyla się część IX,
c) w tabeli XIII:
w części IV:
–– uchyla się lp. 2,
–– lp. 3 otrzymuje brzmienie:
3KierowcaVI-XI-według odrębnych przepisów
–– uchyla się lp. 4 i 5,
uchyla się część IX.
§  2.  Pracownik, który nie posiada wymaganych kwalifikacji ustalonych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.
§  3.  Pracownik zatrudniony w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na stanowisku nieprzewidzianym w tym rozporządzeniu może być nadal zatrudniony, z tym że na stanowisku ustalonym w niniejszym rozporządzeniu.
§  4.  Wynagrodzenie pracownika, ustalone na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie może być niższe od wynagrodzenia ustalonego temu pracownikowi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.