Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2124

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 listopada 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 października 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1915 oraz z 2019 r. poz. 1043 i 1820) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. poz. 134, z późn. zm.) w załączniku nr 5 w tabeli III:
1) w części III "Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, ośrodki szkolenia i ośrodki doskonalenia kadr Służby Więziennej" po lit. D dodaje się lit. E w brzmieniu:
E. STANOWISKA OCHRONNE
1SpecjalistaIX-XIII-wyższe5
2Starszy inspektorVIII-XII-wyższe3
3InspektorVI-VIII-wyższe-
Instruktorśrednie6
4Starszy referentIV-VIII-średnie3
5ReferentI-VI-średnie-
2) w części IV "Areszty śledcze i zakłady karne" po lit. D dodaje się lit. E w brzmieniu:
E. STANOWISKA OCHRONNE
1SpecjalistaIX-XIII-wyższe5
2Starszy inspektorVIII-XII -wyższe3
3InspektorVI-VIII -wyższe-
Instruktorśrednie6
4Starszy referentIV-VIII-średnie3
5ReferentI-VI-średnie-
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.