Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1296

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 lipca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1915 oraz z 2019 r. poz. 1043) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. poz. 134, z późn. zm.) w załączniku nr 5 tabela I otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzania.
§  2.  Przepisy rozporządzenia zmienianego, o których mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do ustalania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Służby Więziennej należnych od dnia 1 stycznia 2019 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

TABELA I.

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Służby Więziennej
Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I1 420-2 600
II1 470-2 620
III1 520-2 640
IV1 570-2 660
V1 620-2 680
VI1 670-2 700
VII1 720-2 760
VIII1 770-2 830
IX1 830-2 900
X1 930-3 000
XI2 030-3 120
XII2 130-3 240
XIII2 240-3 380
XIV2 370-3 520
XV2 500-3 660
XVI2 640-3 900
XVII2 840-4 300
XVIII3 040-4 760
XIX3 250-5 300
XX3 460-6 100
XXI7 200-8 500