§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.686

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 maja 2016 r.
§  1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. poz. 134, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a)
tytuł tabeli A otrzymuje brzmienie:

"Tabela A. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, o których mowa w tabeli I, II, IX oraz X załącznika nr 3 do rozporządzenia",

b)
w tabeli C. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, o których mowa w tabeli VI części I i X, tabeli XII części IX i XII oraz tabeli XIII części IX załącznika nr 3 do rozporządzenia, kwota w złotych dla kategorii zaszeregowania XXI otrzymuje brzmienie:

"2 200 - 8 580",

c)
dodaje się tabelę E w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
2)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia tabela XI otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.